лихвен риск

Банка ДСК предлага на своите клиенти търговия с облигации като предоставя котировки за емисии на база на един или няколко от следните критерии: емитент, валута, срочност, доходност до падежа, кредитен рейтинг, купон, обем.

Облигацията (дългова ценна книга) е заем, който се издава от емитента на облигацията, за да се финансира на капиталовите пазари. Емитентите могат да бъдат държави (държавни облигации) или фирми (корпоративни облигации).

Основни характеристики на облигацията:

Номинал
Номиналът е сумата, която инвеститорът ще получи на падежа на облигацията или общият обем от дадена емисия, издаден от емитента. Номиналът обикновено е 100 или 1 000 валутни единици. Всяка емисия облигации се търгува на пазарите с цена за номинал. Например, ако пазарната цена на една облигация е 102% или 98%, това означава, че инвеститорът трябва да заплати 102 или 98 лева съответно за 100 лева номинал като съответно се казва, че емисията се търгува над или под номинала.

Дата на емитиране и падеж
Датата на емитиране е датата, на която е издадена облигацията и се счита за началната дата на заема. Падежът съответно е крайната дата на емисията и представлява края на емисията или последната дата на заема, който емитентът е взел от инвеститорите.

Купон
Купонът е периодично лихвено плащане, което се изчислява като процент от номинала. Например, ако номиналът е 100 лв., а купонът е 2%, изплащан годишно, всяка година до падежа на облигацията, инвеститорът ще получава 2 лева лихвено плащане.

Доходност до падежа
Най-важният показател за дадена емисия е доходността до падежа. Тя отчита номиналът на емисията, цената ѝ и предстоящите лихвени плащания по нея. На практика доходността до падежа показва дохода на инвеститора от дадена емисия, ако след закупуването ѝ, той я държи до падежа.
Доходността и цените имат обратна връзка – при повишаване на пазарните доходности, цените падат и обратно – при понижаване на доходностите, цените на облигациите растат.  

Риск и доходност:

Нисък риск и ниска доходност: Инвестициите в ДЦК на страни с рейтинг „ ААА“ са ниско рискови и предоставят възможност за реализиране на ниска доходност. Така например немските ДЦК с падеж до 7 години дори се търгуват при отрицателна доходност. Деноминираните в щатски долари ДЦК носят и валутен риск, свързан с промяна на стойността на инвестицията в зависимост от валутния курс долар/лев. 

Умерен риск и умерена доходност: Инвестициите в ДЦК на страни с инвестиционен рейтинг по-нисък от „ААА“ и по-висок от BB представляват интересна възможност за клиентите, които са склонни да поемат по-висок риск с цел да реализират по-висока доходност. Страни като Полша, Мексико, Ирландия и др. имат инвестиционен рейтинг по-нисък от „ААА“. Отново инвеститорите трябва да вземат предвид и валутата, в която е деноминирана съответната емисия.

Висок риск и висока доходност: Инвестиционен рейтинг BB и по-нисък се счита за спекулативен, като книжата с такъв рейтинг предлагат и по-висока доходност. Българските ДЦК попадат в тази категория, като тук трябва да се отчете липсата на валутен риск за деноминираните в лева емисии.

 

Кредитен рейтинг
   
 Standard&PoorsMoody'sСтрани според кредитния им рейтинг (Standard & Poors)
Първокачествен
AAAAaaАвстралия, Канада, Дания, Германия и др.
Висококачествен
AAAaСАЩ, Австрия, Финландия, Белгия, Франция и др.
Добър
AAИрландия, Япония, Словакия, Ботсвана и др.
СреденBBBBaaИсландия, Мексико, Перу, Полша, Тайланд и др.
Спекулативен рейтинг
   
СпекулативенBBBaАзейберджан, България, Индонезия, Русия и др.
Умерено спекулативен
BBАлбания, Черна гора, Сенегал, Гърция,
Високо спекулативенCCCCaaБелиз, Венецуела
Високо рисков
CCCaМозамбик
Неизбежен фалит
CC 
Фактически фалит
DD 

Последни новини

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати