попечителски услуги

Попечителски услуги

Съхранение на финансови инструменти за институционални клиенти

Банка ДСК АД предлага попечителски услуги, които включват:

  • съхранение на финансови инструменти, респективно водене на регистър на безналични финансови инструменти в депозитарна институция (местна или чуждестранна);

  • прехвърляне на финансови инструменти по нареждане на клиенти;

  • получаване на текущ доход по финансови инструменти (дивиденти, купонни плащания и др.), държани за сметка на клиенти;

  • корпоративни събития: сливане, придобиване, разделяне, разпределяне на дивидент под формата на разпределяне на допълнителни (безплатни) акции, сплит, увеличаване на капитала на дружество чрез права или чрез разпределяне на допълнителни акции и др.

Банка ДСК изпълнява и функцията на банка - попечител на пенсионни фондове и банка - депозитар на дружества със специална инвестиционна цел и договорни фондове.Контакти

Отдел „Попечителски услуги“:

Павлин Борисов - Ръководител отдел, отдел „Попечителски услуги“ - 02 93 91 361

Миглена Партенева – Специалист, отдел „Попечителски услуги“ - 02 93 91 366

Ева Балова – Специалист, отдел „Попечителски услуги“ - 02 93 91 513

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon