лихвен риск

Обикновен валутен форуърд

Осигури си пълна защита от неблагобриятните движения на валутния пазар 

При обикновен валутен форуърд клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута на определена бъдеща дата по предварително договорен курс.


Характеристики на обикновен валутен форуърд

044

Задължение на клиента да достави на падежа договорената сума в съответната валута.

048

Пълна защита от неблагоприятните движения на пазара.

029

Клиентът няма възможност да се възползва от благоприятни движения на пазараПример: Клиентът сключва обикновен валутен форуърд, със задължението да продаде 1 000 000 EUR и да купи 1 190 000 USD на 30.11.2021 (падеж). На падежа сделката се осъществява по предварително договорения курс – 1.1900 EUR/USD.Целеви пазар на продукта

Обикновеният валутен форуърд е финансов инструмент, който банката създава и разпространява като продукт. В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти продуктът е подходящ или не е подходящ

 

Положителен

Отрицателен

Видове клиенти

всички видове: непрофесионални, професионални и приемливи насрещни страни

 

Знания и опит относно

- движението и евентуални очаквания по отношение на хеджираните референтни стойности;

- пропуснати ползи или реализирани загуби във връзка с негативна промяна на референтни стойности;

- хеджиране на паричните потоци чрез сключване на валутен форуърд във връзка с бъдещи постъпления или плащания по задължения;

- процес по постоянното поддържане на обезпечение

не отговаря на посочените изисквания за знания и опит

Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби

възможност да понесе негативен резултат при промяна на валутния курс в рамките на срочността на инструмента и на падежа му

 

Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска

ниско рисков, предвид крайната цел за фиксиране на валутния курс по очакваните постъпления/плащания.

склонен да носи рисковете от негативни отклонения на референтните стойности

Цели и нужди

хеджиране на неблагоприятно изменение на валутните курсове или спекулиране

 

Контакти с дилъри:

Дирекция „Продажба на трежъри продукти“Деян Манковски - Директор дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 8010862

Калина Мейс – Ръководител отдел, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 233

Милена Луканова - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 232

Христо Арнаудов – Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 364

Величко Димов - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 126

Христо Сугарев - Ръководител отдел „Управление на активи“, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 133

Мартин Георгиев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 234

Ивелин Иванов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 365


Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon