инвестиции

Бинарна валутна опция

Бинарната валутна опция (БВО) е деривативен финансов инструмент, който при достигането или недостигането на определена бариера осигурява фиксирана сума за купувача на опцията.

Бариерата може да бъде два вида, в зависимост от това кога за купувача на опцията възниква правото да получи определена сума на падежа ѝ. Ако през живота на опцията заложената бариера или една от двете заложени бариери:

Бъде достигната

  • БВО с уан тъч бариера
  • БВО с две уан тъч бариери

Не бъде достигната

  • БВО с ноу тъч бариера
  • БВО с две ноу тъч бариери

Стойността на премията на валутните опции зависи от следните фактори:

  • Спот курс на валутната двойка на опцията: Най-голямо влияние върху стойността на опцията имат спот курса на валутната двойка и волатилността на валутния курс.

  • Вид и ниво на бариерата/бариерите (уан тъч, ноу тъч): Клиентите на банката може да реализират и печалба, ако до падежа на опцията бъде ударена уан тъч бариерата или не бъде ударена ноу тъч бариерата.

  • Лихвите по всяка от валутите във валутната двойка: В случаите когато клиентът иска да реализира печалба, той може да купи дадена опция на определена премия (цена) и да я продаде обратно на по-висока премия.

  • Волатилността на курса на валутната двойка: Базирайки се на своите очаквания относно валутния курс и волатилността, клиентите на банката могат да използват бинарните валутни опции, за да реализират доход от търговия с тях.

  • Времето до падежа на опцията: Възможност клиентът да фиксира максимален размер на негативен резултат при покупка на БВО, т.е. да загуби цялата инвестирана сума.

Целеви пазар на продукта

„Бинарни валутни опции“ е финансов инструмент, който банката създава и разпространява като продукт. Считано от 02 юли 2018 г. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) въведе забрана за пускане на пазара, разпространение или продажба на бинарни опции на инвеститори на дребно (непрофесионални клиенти). В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти продуктът е подходящ или не е подходящ.

 

Положителен

Отрицателен

Видове клиенти

професионални и приемливи
насрещни страни

 

Знания и опит относно

- относно валутните пазари, начин на функциониране и фактори,
въздействащи върху движенията

- движението и евентуални
очаквания по отношение на
хеджираните валутни двойки

- продукта валутна опция - права,
задължения, параметри влияещи
върху стойността на валутната
опция

- хеджиране на валутна експозиция
чрез сключване на валутна опция

- възможните сценарии на падежа на валутната опция

не отговаря на посочените
изисквания за знания и опит

Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби

да фиксира максимален размер на
негативен резултат при покупка
на валутна опция

 

Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска

в случай, че целта е хеджиране, няма да се взема под внимание рисковият апетит на клиента. В другите случаи рисковият апетит на клиента трябва да е висок (рискова категория 7 от 10)

склонен да носи рисковете от
негативни отклонения на
съответната валутна двойка в
случаите когато целта на клиента
е да хеджира. В случаите,
когато целта е спекулиране -
когато не е склонен да носи
рисковете от негативни
движения на
валутните двойки

Цели и нужди

да хеджира експозиция или да
спекулира

 

Контакти с дилъри:

Дирекция „Продажба на трежъри продукти“Деян Манковски - Директор дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 8010862

Калина Мейс – Ръководител отдел, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 233

Милена Луканова - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 232

Христо Арнаудов – Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 364

Величко Димов - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 126

Христо Сугарев - Ръководител отдел „Управление на активи“, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 133

Мартин Георгиев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 234

Ивелин Иванов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 365

Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon