лихвен риск

Валутен суап

Гарантирай си ликвидност без валутен риск

При валутния суап клиентът едновременно продава една валута срещу друга валута на спот или бъдеща дата (близък крак на сделката) и я купува на определeна бъдеща дата (далечен крак на сделката). От една страна чрез валутния суап клиентът преобразува наличност от едната валута в друга валута, като така си осигурява краткосрочна ликвидност в различна валута, а от друга си гарантира курса на форуърдната дата.


Характеристики на валутен суап

044

Две сделки с различни посоки и дати, обединени в един продукт

048

Осигурява ликвидност в дадена валута

027

Гарантира курса за обратната сделка на падежа

Пример: Клиентът разполага с 1 000 000 USD и иска да си осигури краткосрочна ликвидност в EUR, като същевременно след 3 месеца трябва да направи разплащания към доставчици в USD, на стойност 1 000 000 USD. Зa целта сключва валутен суап със следните два крака:

1-ви крак, 01.09.2021: Клиентът продава 1 000 000 USD и купува EUR по курс EUR/USD 1.1817
2-ри крак, 30.11.2021: Клиентът купува 1 000 000 USD и продава EUR по курс EUR/USD 1.1900

Целеви пазар на продукта

Валутният суап е финансов инструмент, който банката създава и разпространява като продукт. В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти продуктът е подходящ или не е подходящ.

 

Положителен

Отрицателен

Видове клиенти

всички видове: непрофесионални, професионални и приемливи насрещни страни

 

Знания и опит относно

- движението и евентуални очаквания по отношение на хеджираните референтни стойности

- пропуснати ползи или реализирани загуби във връзка с негативна промяна на референтни стойности

- хеджиране на паричните потоци и осигуряване на ликвидност в различна от базовата валута чрез сключване на валутен суап във връзка с бъдещи постъпления или плащания по задължения, или осигуряване на текуща ликвидност в различна от базовата валута

- процеса по постоянно поддържане на обезпечение

не отговаря на посочените изисквания за знания и опит

Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби

да понесе негативен резултат на промяна на валутния курс в рамките на срочността на инструмента и на падежа му

 

Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска

ниско рисков профил, предвид крайната цел за осигуряване на текуща ликвидност в различна от базовата валута

склонен да носи рисковете от негативни отклонения на референтните стойности

Цели и нужди

да хеджира или да се осигури ликвидност в дадена валута

 

Контакти с дилъри:

Дирекция „Продажба на трежъри продукти“Деян Манковски - Директор дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 8010862

Калина Мейс – Ръководител отдел, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 233

Милена Луканова - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 232

Христо Арнаудов – Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 364

Величко Димов - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 126

Христо Сугарев - Ръководител отдел „Управление на активи“, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 133

Мартин Георгиев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 234

Ивелин Иванов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 365

Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon