лихвен риск

Валутна опция

Запази валутен курс за бъдеща дата
със свобода да се възползваш и от пазара

Валутната опция е деривативен финансов инструмент. Когато клиентът е купувач на опцията, той може да упражни правото си за закупуване или продажба на определена сума в дадена валута в рамките на срока до падежа, по собствена преценка (при американски тип опции) или на датата на падежа (ако опцията е европейски тип). Клиентът може и да продаде опцията обратно на Банка ДСК. Опцията предоставя право, но не и задължение да се закупи или продаде даден актив (валута) по предварително договорени условия в нареждането за покупка на валутната опция, за което клиентът заплаща предварително премия на Банка ДСК. Клиентът може да бъде и продавач на опцията като за целта трябва да има одобрен подлимит за инвестиционни услуги или да предоставя парично обезпечени.


Параметри на валутната опция:

 • Дата на падеж
 • Премия
 • Цена на упражняване
 • Номинал
 • Базов актив (валутна двойка, по-долу посочени референтни валутни двойки)
 • Кол опция ( call option) право да се купи валута, Пут опция (put option) право да се продаде валута010

Срок: 

Обичайно сделките с валутни опции се сключват за срок до 1 година.

008

Референтни валутни двойки могат да бъдат: 

EUR/USD, EUR/GBP, EUR/HUF, EUR/JPY, EUR/CHF, USD/JPY, USD/CHF

027

Цели: 

Постигане на цялостно елиминиране на валутния риск и предвидимост на плащанията*На падежната дата при европейски тип и при изтичане на срока при американски тип опции, клиентът не е длъжен да закупи или продаде съответната валута, съгласно условията в подаденото нареждане за  покупка на валутна опция.Контакти:

Дирекция „Продажби на дериватни трежъри продукти“

Деян Манковски: +359 2 80 10 862;

Величко Димов: +359 2 93 91 126

Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

Описание

Валутната опция е деривативен финансов инструмент.Банка ДСК е винаги продавач на опцията. Клиентът – купувач по опцията може да упражни правото си за закупуване или продажба на определена сума в дадена  валута в рамките на срока до падежа, по собствена преценка (при американски тип опции) или на датата на падежа (ако опцията е европейски тип), както и да продаде опцията обратно на Банка ДСК. Опцията предоставя право, но не и задължение да се закупи или продаде даден актив (валута) по предварително договорени условия в нареждането за покупка на валутната опция, за което клиентът заплаща предварително премия на Банка ДСК.

Параметри на валутната опция:

 • Кол опция ( call option) право да се купи валута, Пут опция (put option) право да се продаде валута
 • Цена на упражняване
 • Номинал
 • Базов актив (валутна двойка, по-долу посочени референтни валутни двойки)
 • Дата на падеж
 • Премия

Срок: Обичайно сделките с валутни опции се сключват за срок до 1 година.

Референтни валутни двойки могат да бъдат:
EURUSD, EURGBP, EURHUF, EURJPY, EURCHF, USDJPY, USDCHF
На падежната дата при европейски тип и при изтичане на срока при американски тип опции, клиентът не е длъжен да закупи или продаде валута, съгласно условията в подаденото нареждане за  покупка на валутна опция към  договора за търговия с опции.
Цели:  Постигане на цялостно елиминиране на валутния риск и предвидимост на плащанията

Контакти:

Дирекция „Продажби на дериватни трежъри продукти“

Деян Манковски: +359 2 80 10 862;

Величко Димов: +359 2 93 91 126

 

Документи

chatbot icon