лихвен риск

Гъвкав валутен форуърд

Фиксирай валутен курс сега,
осъществи сделки в бъдеще

При гъвкав валутен форуърд, клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута до определена бъдеща дата по предварително договорен курс с възможност за частични изпълнения за срока на договора.


Характеристики на гъвкав валутен форуърд

044

Задължение за пълно изпълнение до падежа

037

Възможност за частични изпълнения по сделката

027

Защита от неблагоприятните движения на пазараПример: Клиентът сключва гъвкав валутен форуърд, със задължението да продаде 1 000 000 EUR и да купи 1 190 000 USD до 30.11.2021 (падеж). Клиентът прави 3 усвоявания през периода: на 10.09 за 200 000 EUR, на 01.10 за 500 000 EUR и на падежа (30.11) за остатъка от 300 000 EUR. Усвояванията се извършват по предварително договорения курс за EUR/USD – 1.1900.

Целеви пазар на продукта

Гъвкавият валутен форуърд е финансов инструмент, който Банката създава и разпространява като продукт. В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти продуктът е подходящ или не е подходящ.

 

Положителен

Отрицателен

Видове клиенти

всички видове: непрофесионални, професионални и приемливи насрещни страни

 

Знания и опит относно

- движението и евентуални очаквания по отношение на хеджираните референтни стойности

- пропуснати ползи или реализирани загуби във връзка с негативна промяна на референтни стойности

- хеджиране на паричните потоци чрез сключване на гъвкав валутен форуърд във връзка с бъдещи постъпления или плащания по задължения

- процеса по постоянно поддържане на обезпечение

не отговаря на посочените изисквания за знания и опит

Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби

да понесе негативен резултат на промяна на валутния курс в рамките на срочността на инструмента и на падежа му и/или на датата на пълно или частично предварително усвояване

 

Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска

ниско рисков профил, предвид крайната цел за фиксиране на валутния курс по очакваните постъпления/плащания

склонен да носи рисковете от негативни отклонения на референтните стойности

Цели и нужди

хеджиране на неблагоприятно изменение на валутните курсове или спекулиране

 

Контакти с дилъри:

Дирекция „Продажба на трежъри продукти“Деян Манковски - Директор дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 8010862

Калина Мейс – Ръководител отдел, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 233

Милена Луканова - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 232

Христо Арнаудов – Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 364

Величко Димов - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 126

Христо Сугарев - Ръководител отдел „Управление на активи“, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 133

Мартин Георгиев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 234

Ивелин Иванов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 365

Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon