лихвен риск

Уиндоу форуърд

Договори валутен курс за определен период

При уиндоу форуърда клиентът има задължение да продаде една валута и да купи друга валута по предварително договорен курс, като изпълнението на задължението може да става на части (усвоявания) в определен интервал (прозорец) от време. Обичайно котировките за уиндоу форуърди са по-добри от тези за гъвкавите форуърди.


Характеристики на уиндоу форуърд

044

Задължение за пълно изпълнение до падежа

037

Възможност за частични изпълнения през определен интервал от време

015

По-добри котировки от тези на гъвкавия форуърд.Пример: Клиентът сключва уиндоу форуърд, със задължението да продаде 1 000 000 EUR и да купи 1 190 500 USD при падежна дата 30.11.2021 (падеж). Клиентът може да прави усвоявания през периода от 16.10 до 30.11.2021. Клиентът прави две усвоявания през периода: 700 000 EUR на 20.10 и 300 000 EUR на падежа (30.11). Усвояванията се извършват по предварително договорения курс 1.1905.Целеви пазар на продукта

Уиндоу форуърдът е финансов инструмент, който банката създава и разпространява като продукт. В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти продуктът е подходящ или не е подходящ.

 

Положителен

Отрицателен

Видове клиенти

всички видове: непрофесионални, професионални и приемливи насрещни страни

 

Знания и опит относно

- движението и евентуални очаквания по отношение на хеджираните референтни стойности

- пропуснати ползи или реализирани загуби във връзка с негативна промяна на референтни стойности

- хеджиране на паричните потоци чрез сключване на гъвкав валутен форуърд във връзка с бъдещи постъпления или плащания по задължения

- процеса по постоянно поддържане на обезпечение

не отговаря на посочените изисквания за знания и опит

Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби

да понесе негативен резултат на промяна на валутния курс в рамките на срочността на инструмента и на падежа му и/или на датата на пълно или частично предварително усвояване

 

Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска

ниско рисков профил, предвид крайната цел за фиксиране на валутния курс по очакваните постъпления/плащания

склонен да носи рисковете от негативни отклонения на референтните стойности

Цели и нужди

хеджиране на неблагоприятно изменение на валутните курсове

 Контакти с дилъри:

Дирекция „Продажба на трежъри продукти“Деян Манковски - Директор дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 8010862

Калина Мейс – Ръководител отдел, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 233

Милена Луканова - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 232

Христо Арнаудов – Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 364

Величко Димов - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 126

Христо Сугарев - Ръководител отдел „Управление на активи“, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 133

Мартин Георгиев - Дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ - 02 97 66 234

Ивелин Иванов - Старши дилър, Дирекция „Продажба на трежъри продукти“ – 02 93 91 365

Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon