валутен риск

Лихвен суап

Фиксирай лихвата по кредита си

Лихвеният суап е деривативен финансов инструмент за размяна на фиксирана срещу плаваща лихва, както и обратното плаваща срещу фиксирана. Суап с фиксирана срещу плаваща лихва се нарича още обикновен лихвен суап. Лихвените плащания се базират на номинална сума включена в договора за лихвен суап, като страните не разменят номинала по време на договора. Плаващата лихва се изчислява на базата на референтен лихвен индекс.

Референтният лихвен индекс за сделки в EUR e Euribor.

Честотата на плащанията зависи от срочността на референтния лихвен процент. Например, при едномесечен Euribor, честотата е едномесечна, а при тримесечен Euribor, честотата е тримесечна.010

Срок на сделките с лихвен суап: 

Обичайно, сделките с лихвен суап се сключват за срок до 10 години.

008

Валута: 

Валутата на предлагания лихвен суап може да бъде EUR.

040

Цели: 

Лихвеният суап се използва за хеджиране на лихвения риск.

 

Целеви пазар на продукта

Лихвеният суап е финансов инструмент, който банката създава и разпространява като продукт. В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти продуктът е подходящ или не е подходящ.

 

Положителен

Отрицателен

Видове клиенти

всички видове: непрофесионални, професионални и приемливи насрещни страни

 

Знания и опит относно

- движението и евентуални очаквания по отношение на хеджираните референтни стойности

- пропуснати ползи или реализирани загуби във връзка с негативна за клиента промяна на референтни стойности

- хеджиране на паричните потоци чрез сключване на лихвен суап във връзка с лихвени плащания по кредитна експозиция

- поддържане на обезпечение, което се изисква при сключване на сделка за лихвен суап

не отговаря на посочените изисквания за знания и опит

Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби

- да понесе негативен резултат по периодичните нетиращи плащания по суапа, в рамките на срочността на инструмента

- наличието на кредитна експозиция, чийто лихвени плащания компенсират възможния по-горе посочен негатив

 

Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска

в случай, че целта е хеджиране, няма да се взема под внимание рисковият апетит на клиента

склонен да носи рисковете от негативни отклонения на референтните стойности при наличие на дългосрочен заем или ако нямат кредитна експозиция

Цели и нужди

да хеджира експозиция

 

Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon