валутен риск

Лихвена яка

Осигурена защита в рамките на предварително заложени лихвени нива

Лихвената яка е деривативен финансов инструмент, при който едната страна едновременно купува лихвен таван и продава лихвен под. Чрез покупката на лихвения таван клиентът получава защита от повишаващ се референтен лихвен индекс, а чрез продажбата на лихвения под намалява премията за закупуване на продукта. Продажбата на лихвения под излага клиента на риска от намаляващ референтен лихвен индекс. Когато референтният лихвен индекс е по-висок от нивото на лихвения таван, клиентът получава разликата между двете нива. Когато референтния лихвен индекс е по-нисък от нивото на лихвения под, клиентът заплаща разликата между двете. В случай, че референтният лихвен индекс се намира между двете нива, двете страни нямат задължения една към друга. Всички плащания отчитат условната главница за всеки период, дължината на периода и лихвената конвенция. За лихвената яка клиентът заплаща предварително премия. В определен случай, в зависимост нивата на лихвения таван и лихвения под, клиентът може да не дължи премия. .

Референтен лихвен индекс може за сделки в EUR е Euribor .

Честотата на плащанията зависи от срочността на референтния лихвен процент. Например, при едномесечен Euribor, честотата е едномесечна, а при тримесечен Euribor, честотата е тримесечна.


010

Срок на сделките с лихвена яка: 

Обичайно сделките с лихвена яка се сключват за срок до 10 години.

008

Валута: 

Валутата на предлаганата лихвена яка е EUR.

040

Цели: 

Най-често лихвената яка се използва за хеджиране на лихвения риск.Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon