валутен риск

Лихвена яка

Осигурена защита в рамките на предварително заложени лихвени нива

Лихвената яка е деривативен финансов инструмент, при който едната страна едновременно купува лихвен таван и продава лихвен под. Чрез покупката на лихвения таван клиентът получава защита от повишаващ се референтен лихвен индекс, а чрез продажбата на лихвения под намалява премията за закупуване на продукта. Продажбата на лихвения под излага клиента на риска от намаляващ референтен лихвен индекс. Когато референтният лихвен индекс е по-висок от нивото на лихвения таван, клиентът получава разликата между двете нива. Когато референтния лихвен индекс е по-нисък от нивото на лихвения под, клиентът заплаща разликата между двете. В случай, че референтният лихвен индекс се намира между двете нива, двете страни нямат задължения една към друга. Всички плащания отчитат условната главница за всеки период, дължината на периода и лихвената конвенция. За лихвената яка клиентът заплаща предварително премия. В определен случай, в зависимост нивата на лихвения таван и лихвения под, клиентът може да не дължи премия. .

Референтен лихвен индекс може за сделки в EUR е Euribor .

Честотата на плащанията зависи от срочността на референтния лихвен процент. Например, при едномесечен Euribor, честотата е едномесечна, а при тримесечен Euribor, честотата е тримесечна.


010

Срок на сделките с лихвена яка: 

Обичайно сделките с лихвена яка се сключват за срок до 10 години.

008

Валута: 

Валутата на предлаганата лихвена яка е EUR.

040

Цели: 

Най-често лихвената яка се използва за хеджиране на лихвения риск. 

Целеви пазар на продукта

Лихвена яка е финансов инструмент, който банката създава и разпространява като продукт. В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти продуктът е подходящ или не е подходящ

 

Положителен

Отрицателен

Видове клиенти

всеки клиент с кредитна експозиция минимум 3 години

 

Знания и опит относно

- движението и евентуални очаквания по отношение на хеджираните референтни стойности

- пропуснати ползи или реализирани загуби във връзка с негативна за клиента промяна на референтни стойности при сделка тип лихвена яка и обратна лихвена яка

- хеджиране на паричните потоци чрез покупка на лихвен таван, лихвен под или лихвена яка и обратна лихвена яка, съчетана с лихвен суап във връзка с лихвените плащания на клиента по кредитна експозиция

- поддържане на обезпечение, което се изисква при сключване на сделка за лихвена яка

- управление на разходите и ограничена защита при стратегиите спред на лихвен таван и спред на лихвен под

не отговаря на посочените изисквания за знания и опит

Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби

- да понесе негативен резултат по периодичните нетиращи плащания по сделка тип лихвена яка в рамките на срочността на инструмента

- наличието на кредитна експозиция, хеджирана с лихвен таван, лихвен под или лихвена яка и обратна лихвен яка, съчетана с лихвен суап

- възможност да заплати предварително премия за опцията или опционната стратегия

 

Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска

в случай, че целта е хеджиране, няма да се взема под внимание рисковият апетит на клиента

склонен да носи рисковете от негативни отклонения на референтните стойности при наличие на дългосрочен заем или ако нямат кредитна експозиция

Цели и нужди

да хеджира експозиция

 Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon