валутен риск

Лихвен под

Защити се от неблагоприятно
спадане на лихвите

Лихвеният под е деривативен финансов инструмент - лихвена опция или серия от лихвени опции защитаващи купувача им срещу спад на определен референтен лихвен индекс. Купувачът на опцията получава плащане от продавача в случаите, в които референтният лихвен индекс е по-нисък от предварително определено ниво на защита (цена на изпълнение). Купувачът на лихвения под заплаща предварително премия за инструмента. Размерът на плащанията за всеки период се определя от разликата между стойността на референтния лихвен индекс и нивото на защита, като се отчита дължината на периода, номинала на уговорената главница и лихвената конвенция. В комбинация с актив, плащанията, по който зависят от плаващ лихвен индекс, лихвеният под може да осигури предвидимост на паричните потоци по експозицията.

Референтен лихвен индекс може да бъде: Euribor – за сделки в EUR, Libor в USD – за сделки в USD, Libor в CHF- за сделки в CHF.

Честотата на плащанията зависи от срочността на референтния лихвен процент. Например при едномесечен Euribor или едномесечен Libor, честотата е едномесечна, а при тримесечен Euribor и при тримесечен  Libor честотата е тримесечна.


010

Срок на сделките с лихвен под: 

Обичайно, сделките с лихвен под се сключват за срок до 10 години.

008

Валута: 

Валутата на предлагания лихвен под е EUR, USD или CHF.

040

Цели: 

Лихвеният под се използва за хеджиране на лихвен риск.

ДокументиПоследни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon