валутен риск

Лихвен под

Защити се от неблагоприятно
спадане на лихвите

Лихвеният под е деривативен финансов инструмент - лихвена опция или серия от лихвени опции защитаващи купувача им срещу спад на определен референтен лихвен индекс. Купувачът на опцията получава плащане от продавача в случаите, в които референтният лихвен индекс е по-нисък от предварително определено ниво на защита (цена на изпълнение). Купувачът на лихвения под заплаща предварително премия за инструмента. Размерът на плащанията за всеки период се определя от разликата между стойността на референтния лихвен индекс и нивото на защита, като се отчита дължината на периода, номинала на уговорената главница и лихвената конвенция. В комбинация с актив, плащанията, по който зависят от плаващ лихвен индекс, лихвеният под може да осигури предвидимост на паричните потоци по експозицията.

Референтен лихвен индекс може да бъде: Euribor – за сделки в EUR, Libor в USD – за сделки в USD, Libor в CHF- за сделки в CHF.

Честотата на плащанията зависи от срочността на референтния лихвен процент. Например при едномесечен Euribor или едномесечен Libor, честотата е едномесечна, а при тримесечен Euribor и при тримесечен  Libor честотата е тримесечна.


010

Срок на сделките с лихвен под: 

Обичайно, сделките с лихвен под се сключват за срок до 10 години.

008

Валута: 

Валутата на предлагания лихвен под е EUR, USD или CHF.

040

Цели: 

Лихвеният под се използва за хеджиране на лихвен риск.

Целеви пазар на продукта

Лихвеният под е финансов инструмент, който Банката създава и разпространява като продукт. В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти продуктът е подходящ или не е подходящ.

 

Положителен

Отрицателен

Видове клиенти

всеки клиент с кредитна експозиция минимум 3 години

 

Знания и опит относно

- движението и евентуални очаквания по отношение на хеджираните референтни стойности

- пропуснати ползи или реализирани загуби във връзка с негативна за клиента промяна на референтни стойности при сделка тип лихвена яка и обратна лихвена яка

- хеджиране на паричните потоци чрез покупка на лихвен таван, лихвен под или лихвена яка и обратна лихвена яка, съчетана с лихвен суап във връзка с лихвените плащания на клиента по кредитна експозиция

- поддържане на обезпечение, което се изисква при сключване на сделка за лихвена яка

- управление на разходите и ограничена защита при стратегиите спред на лихвен таван и спред на лихвен под

не отговаря на посочените изисквания за знания и опит

Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби

- да понесе негативен резултат по периодичните нетиращи плащания по сделка тип лихвена яка в рамките на срочността на инструмента

- наличието на кредитна експозиция, хеджирана с лихвен таван, лихвен под или лихвена яка и обратна лихвен яка, съчетана с лихвен суап

- възможност да заплати предварително премия за опцията или опционната стратегия

 

Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска

в случай, че целта е хеджиране, няма да се взема под внимание рисковият апетит на клиента

склонен да носи рисковете от негативни отклонения на референтните стойности при наличие на дългосрочен заем или ако нямат кредитна експозиция

Цели и нужди

да хеджира експозиция

 

ДокументиПоследни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon