валутен риск

Лихвен таван

Защити се от неблагоприятно
покачване на лихвите

Лихвеният таван е деривативен финансов инструмент  - лихвена опция  или серия от лихвени опции, защитаващи купувача срещу покачване на определен референтен лихвен индекс. Купувачът на опцията заплаща премия при нейното закупуване. Обикновено, срочността на лихвения таван е от 1 до 10 години. Плащания към държателя на финансовия инструмент се извършват на месечна, тримесечна или полугодишна база, като периодите съответстват на срочността на референтния лихвен индекс. Всеки период, плащането се определя като се сравнява текущото ниво на плаващия референтен процент с цената на упражняване (тавана). Ако плаващият референтен процент надвишава тавана, плащането към държателя се базира на разликата между двете нива, срочността, номинала за периода и лихвената конвенция.  Ако плаващият референтен процент е под тавана, няма плащане за периода. Номиналната сума по лихвената опция не се разменя по време на договора. В комбинация с актив, лихвеният таван може да осигури предвидимост на паричните потоци по експозицията.

Референтният лихвен индекс за сделки в EUR е Euribor.

Честотата на плащанията зависи от срочността на референтния лихвен процент. Например, при едномесечен Euribor, честотата е едномесечна, а при тримесечен Euribor, честотата е тримесечна.


010

Срок на сделките с лихвен таван: 

Обичайно, сделките с лихвен таван се сключват за срок до 10 години.

008

Валута: 

Валутата на предлагания лихвен таван може да бъде EUR.

040

Цели: 

Лихвеният таван се използва за хеджиране на лихвен риск. 

Целеви пазар на продукта

Лихвеният таван е финансов инструмент, който банката създава и разпространява като продукт. В таблицата са посочени критериите за определяне за кои клиенти продуктът е подходящ или не е подходящ.

 

Положителен

Отрицателен

Видове клиенти

всеки клиент с кредитна експозиция минимум 3 години

 

Знания и опит относно

- движението и евентуални очаквания по отношение на хеджираните референтни стойности

- пропуснати ползи или реализирани загуби във връзка с негативна за клиента промяна на референтни стойности при сделка тип лихвена яка и обратна лихвена яка

- хеджиране на паричните потоци чрез покупка на лихвен таван, лихвен под или лихвена яка и обратна лихвена яка, съчетана с лихвен суап във връзка с лихвените плащания на клиента по кредитна експозиция

- поддържане на обезпечение, което се изисква при сключване на сделка за лихвена яка

- управление на разходите и ограничена защита при стратегиите спред на лихвен таван и спред на лихвен под

не отговаря на посочените изисквания за знания и опит

Финансово състояние с акцент върху способността да се поемат загуби

- да понесе негативен резултат по периодичните нетиращи плащания по сделка тип лихвена яка в рамките на срочността на инструмента

- наличието на кредитна експозиция, хеджирана с лихвен таван, лихвен под или лихвена яка и обратна лихвен яка, съчетана с лихвен суап

- възможност да заплати предварително премия за опцията или опционната стратегия

 

Склонност към поемане на риск и съвместимост на риска

в случай, че целта е хеджиране, няма да се взема под внимание рисковият апетит на клиента

склонен да носи рисковете от негативни отклонения на референтните стойности при наличие на дългосрочен заем или ако нямат кредитна експозиция

Цели и нужди

да хеджира експозиция

 Документи

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon