Groupama - Партньори в застраховането

 

„Групама Животозастраховане“ ЕАД и „Групама Застраховане“ ЕАД са изключителни дългосрочни партньори на Банка ДСК ЕАД в областта на застраховането. Дружествата са правоприемник на Застрахователна компания „ ДСК Гаранция“ ЕАД и Животозастрахователна компания ДСК Гаранция“ ЕАД.

През 2008 г. една от големите европейски застрахователни компании Groupama S.A. придобива 100 % от акциите на Дружеството и става негов едноличен собственик. Groupama S.A. има над 13 млн. клиенти и над 33 000 служители.

 

ON-LINE сключване на автомобилни застраховки

Thumbnail Групова застраховка живот, свързана с банков продукт Групова застраховка живот, свързана с банков продукт

Застраховка Живот

Групова застраховка, свързана с банков кредит

Thumbnail Групова застраховка злополука за картодържатели Групова застраховка злополука за картодържатели

Застраховка Злополука за картодържатели

Застраховка Злополука за титуляри на разплащателни сметки в лева или евро, по които има издадена основна карта на тяхно име или са кредитополучатели по кредитна карта в лева или евро

Thumbnail Групова застраховка злополука за кредитополучатели Групова застраховка злополука за кредитополучатели

Застраховка Злополука за кредитополучатели

За клиенти по нови или съществуващи потребителски, жилищни и ипотечни кредити

Thumbnail Групова застраховка нежелана безработица на кредитополучатели Групова застраховка нежелана безработица на кредитополучатели

Застраховка Нежелана безработица

При нежелана безработица, продължила минимум 60 календарни дни без прекъсване и настъпила след изтичане на 90-дневен отлагателен период.

Thumbnail Любим дом Любим дом

Застраховка Любим дом

Пълна загуба или частична щета на застрахованото движимо и недвижимо имущество

Thumbnail Застраховка пожар и други щети на имущество Застраховка пожар и други щети на имущество

Застраховка Пожар и други щети на имущество

Осигурява застрахователна защита за вашето недвижимо, движимо имущество, стопанско имущество, офис оборудване, машини и съоръжения, материални запаси и др.

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5