Застраховай се по време на кредит с Банка ДСК и Групама

Застраховка „Кредитна защита“ от Groupama

За твоето спокойствие при потребителски, жилищен или ипотечен кредит от Банка ДСК

Застраховка „Кредитна защита“ е предназначена за притежателите на потребителски, ипотечен или жилищен кредит в Банка ДСК и осигурява финансова защита при неблагоприятни ситуации с живота и здравето, които могат да доведат до невъзможност за изплащане на кредитните задължения.


Как да сключа застраховка „Кредитна защита“?

013
1

Избери най-удобния за теб офис на Банка ДСК и го посети

023
2

На място в офиса заяви услугата „Пенсионни фондове и застрахователни продукти“

038
3

Получаваш на момента в офиса на банката своята полица на хартиен носител 


Предимствата за теб: 

 • Застрахователното покритие за територията на цял свят и за целия период на изплащане на кредита;

 • Улеснен начин на заплащане на премията едновременно с месечната погасителна вноска по кредита;

 • Възможност за застрахователна защита срещу загуба на доход при нежелана безработица с избор на пакет „Пълен“.Какво е покритието?

Застрахователна сумаЗа жилищни и ипотечни кредити в "Банка ДСК"За потребителски кредити в "Банка ДСК"За потребителски, жилищни и ипотечни кредити
в "Банка ДСК"
 За кредитополучатели
от 18 г. до 64 г.
За кредитополучатели от 18 г. до 64 г. За кредитополучатели
от 18 г. до 64 г.
За кредитополучатели
от 65 г. до 74 г.
Застрахователна сума Остатък по кредита към датата на застрахователното събитие.

Остатък по кредита към датата на застрахователното събитие.

Размерът на месечната погасителна вноска към датата на застрахователното събитие
Остатък по кредита към датата на застрахователното събитие. Размерът на месечната погасителна вноска към датата на застрахователното събитие.Остатък по кредита към датата на застрахователното събитие. Размерът на месечната погасителна вноска към датата на застрахователното събитие.
 Застраховка „Кредитна защита“ - Пакет "Мини"Застраховка "Кредитна защита" - Пакет "Злополука"Застраховка „Кредитна защита“ - Пакет "Пълен" Застраховка „Кредитна защита“ - Пакет "65+"
ПокритияНаучи повече Научи повечеНаучи повече Научи повече
При злополука
Смърт вследствие на злополука
Да Да Да Да
Пълна трайна неработоспособност вследствие на злополука (не по малко то 70% неспособност за работа)
Да Да Да Да
Временна неработоспособност вследствие на злополука
Не Да Да Не
При заболяване
Смърт вследствие на заболяване
Да  Да Не
Пълна трайна неработоспособност вследствие на заболяване (не по-малко от 70% неспособност за работа)
Да  Да Не
Временна неработоспособност вследствие на заболяване
Не  Да Не
При загуба на доход
Нежелана безработица
Не Да Да Не

Научете повече за пакетите към застраховка „Кредитна защита“

Пакет „Мини“ към застраховка „Кредитна защита“ е предназначен за кредитополучатели (физически лица) на жилищни и ипотечни кредити в „Банка ДСК“ АД на възраст между 18 и 64 навършени години към началото на сключване на застраховката. Застрахователният договор по Пакет „Мини“ покрива събития, настъпили на територията на цял свят.

Какви са предимствата?

 • Изплаща се остатъчната сума по кредита към датата на настъпилото застрахователното събитие;
 • Застрахователното покритие е валидно за територията на цял свят и за целия период на изплащане на кредита;
 • Улеснен начин на заплащане на премията едновременно с месечната погасителна вноска по кредита;
 • Застрахователното покритие е активно до 60 дни след падежната дата и при неплатена в този срок премия по застраховката.

Какво е покритието?

Пакет „Мини“ покрива:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука и заболяване;
 • Пълна трайна неработоспособност над 70%  вследствие на злополука и заболяване.

Какъв е срокът на застраховката?

 • При новосключени кредити - срокът на застраховката е равен на срока на изплащане на кредита;
 • При съществуващи кредити - срокът на застраховката  е равен на остатъчния период от изплащане на кредита. 

Как се заплаща премията по застраховката?

Застрахователната премия се изчислява като % от месечната погасителна вноска по кредита и се заплаща месечно едновременно с вноската по кредита, посредством дадено нареждане за периодичен кредитен превод (ПКП).

Какво се изплаща в случаите на смърт или пълна трайна неработоспособност?

В случай на смърт се изплаща:

 • остатък по кредита към датата на смъртта;

В случай на пълна трайна неработоспособност се изплаща:

 • остатък по кредита към датата на настъпване на риска – когато срокът на Експертното решение на ТЕЛК е по-дълъг от оставащия срок на кредита;
 • месечните вноски по кредита за срока на Експертното решение на ТЕЛК – когато срокът на Експертното решение на ТЕЛК е по-кратък от оставащия срок на кредита.

Ползващо се лице (лицето, на което се изплаща застрахователното обезщетение) по тази застраховка е „Банка ДСК“ АД.

Пакет „Пълен“ към застраховка „Кредитна защита“ е предназначен за кредитополучатели (физически лица) на потребителски, жилищни и ипотечни кредити в „Банка ДСК“ АД на възраст между 18 и 64 навършени години към началото на сключване на застраховката. Застрахователният договор по пакет „Пълен“ покрива събития, настъпили на територията на цял свят с изключение на риска „Нежелана безработица“, при който се покриват събития, настъпили на територията на Р. България.

Какви са предимствата?

 • Изплаща се остатъчната сума по кредита към датата на настъпилото застрахователното събитие или до 6 (шест) последователни месечни вноски - при нежелана безработица и продължителен болничен (за 1 застрахователно събитие); 
 • НОВО! При риск „Нежелана безработица“ застрахователното покритие е валидно дори и при прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие срещу обезщетение (чл. 331 ал.1 от Кодекса на труда и чл.107а от Закона за държавния служител);
 • НОВО! За самоосигуряващи се лица или пенсионери, които не могат да се възползват от риска „Нежелана безработица“ - прилага се  увеличено покритие по риск „Временна неработоспособност“;
 • Застрахователното покритие е валидно за територията на цял свят и за целия период на изплащане на кредита;
 • Улеснен начин на заплащане на премията едновременно с месечната погасителна вноска по кредита;
 • Застрахователното покритие е активно до 60 дни след падежната дата и при неплатена в този срок премия по застраховката.

Какво е покритието?

Пакет „Пълен“ покрива:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука и заболяване;
 • Пълна трайна неработоспособност над 70% вследствие на злополука и заболяване;
 • Нежелана безработица;
 • Временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване.

Какъв е срокът на застраховката?

 • При новосключени кредити - срокът на застраховката е равен на срока на изплащане на кредита;
 • При съществуващи кредити - срокът на застраховката е равен на остатъчния период от изплащане на кредита. 

Как се заплаща премията по застраховката?

Застрахователната премия се изчислява в % от месечната вноска по кредита и се заплаща месечно, заедно с погасителните вноски по кредита, посредством дадено нареждане за периодичен кредитен превод (ПКП).

Какво се изплаща в случаите на смърт или пълна трайна неработоспособност?

В случай на смърт се изплаща:

 • остатък по кредита към датата на смъртта;

В случай на пълна трайна неработоспособност се изплаща:

 • остатък по кредита към датата на настъпване на риска – когато срокът на Експертното решение на ТЕЛК е по-дълъг от оставащия срок на кредита;
 • месечните вноски по кредита за срока на ЕР на ТЕЛК – когато срокът на Експертното решение на ТЕЛК е по-кратък от оставащия срок на кредита;

В случай на нежелана безработица и временна неработоспособност се изплащат:

 • до 12 (дванадесет) месечни вноски за срока на кредита, но не повече от 6 (шест) последователни месечни вноски за едно застрахователно събитие;
 • * За самоосигуряващи се лица или пенсионери, които не могат да се възползват от риска „Нежелана безработица“ - увеличено покритие по риск „Временна неработоспособност“. В тези случаи Застрахователят изплаща на Застраховащия („Банка ДСК“ АД) месечна вноска по кредита за срока на временната неработоспособност, като на застрахованото лице се изплаща допълнително обезщетение в размер на половин месечна вноска за всеки от месеците на неработоспособност.

Ползващо се лице (лицето, на което се изплаща застрахователното обезщетение) по тази застраховка е „Банка ДСК“ АД.

Пакет „65+“ към застраховка „Кредитна защита“ е предназначен за кредитополучатели (физически лица) на потребителски, жилищни и ипотечни кредити в „Банка ДСК“ АД на възраст от 65 до 74 навършени години към началото на сключване на застраховката. Застрахователният договор по Пакет „65+“ покрива събития, настъпили на територията на цял свят.

Какви са предимствата?

 • Изплаща се остатъчната сума по кредита към датата на настъпилото застрахователното събитие или месечни вноски за срока на неработоспособността;
 • Застрахователното покритие е валидно на територията на цял свят и за целия период на изплащане на кредита;
 • Улеснен начин на заплащане на премията едновременно с месечната погасителна вноска по кредита;
 • Застрахователното покритие е активно до 60 дни след падежната дата и при неплатена в този срок премия по застраховката.

Какво е покритието?

Пакет „65+“ покрива:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
 • Пълна трайна неработоспособност над 70% вследствие на злополука.

Какъв е срокът на застраховката?

 • При новосключени кредити - срокът на застраховката е равен на срока на изплащане на кредита;
 • При съществуващи кредити - срокът на застраховката е равен на остатъчния период от изплащане на кредита.

Как се заплаща премията по застраховката?

Застрахователната премия се изчислява в % от месечната вноска по кредита и се заплаща месечно, заедно с погасителните вноски по кредита, посредством дадено нареждане за периодичен кредитен превод (ПКП).

Какво се изплаща в случаите на смърт или пълна трайна неработоспособност?

В случай на смърт се изплаща:

 • остатък по кредита към датата на смъртта;

В случай на пълна трайна неработоспособност се изплаща:

 • остатък по кредита към датата на настъпване на риска – когато срокът на Експертното решение на ТЕЛК е по-дълъг от оставащия срок на кредита;
 • месечните вноски по кредита за срока на Експертното решение на ТЕЛК – когато срокът на Експертното решение на ТЕЛК е по-кратък от оставащия срок на кредита.

Пакет „Злополука“ към застраховка „Кредитна защита“ е предназначен за кредитополучатели (физически лица) на потребителски кредити в „Банка ДСК“ АД на възраст между 18 и 64 навършени години към началото на сключване на застраховката, които не могат да декларират добър здравен статус.

Какви са предимствата?

 • Изплаща се остатъчната сума по кредита към датата на настъпилото застрахователното събитие или до 6 (шест) последователни месечни вноски при нежелана безработица;
 • При риск „Нежелана безработица“ застрахователното покритие е валидно дори и при прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие срещу обезщетение;
 • Застрахователното покритие е валидно за територията на цял свят и за целия период на изплащане на кредита;
 • Улеснен начин на заплащане на премията едновременно с месечната погасителна вноска по кредита;
 • Застрахователното покритие е активно до 60 дни след падежната дата и при неплатена в този срок премия по застраховката.

Какво е покритието?

Пакет „Злополука“ покрива:

 • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
 • Пълна трайна неработоспособност над 70% вследствие на злополука;
 • Нежелана безработица;
 • Временна неработоспособност в резултат на злополука.

Какъв е срокът на застраховката?

 • При новосключени кредити - срокът на застраховката е равен на срока на изплащане на кредита;
 • При съществуващи кредити - срокът на застраховката  е равен на остатъчния период от изплащане на кредита. 

Как се заплаща премията по застраховката?

Застрахователната премия се изчислява в % от месечната вноска по кредита и се заплаща месечно, заедно с погасителните вноски по кредита, посредством дадено нареждане за периодичен кредитен превод (ПКП).

Какво се изплаща в случаите на смърт или пълна трайна неработоспособност?

В случай на смърт се изплаща:

 • остатък по кредита към датата на смъртта;

В случай на пълна трайна неработоспособност се изплаща:

 • остатък по кредита към датата на настъпване на риска – когато срокът на Експертното решение на ТЕЛК е по-дълъг от оставащия срок на кредита;
 • месечните вноски по кредита за срока на Експертното решение на ТЕЛК – когато срокът на Експертното решение на ТЕЛК е по-кратък от оставащия срок на кредита;

В случай нанежелана безработица се изплащат:

 • до 12 (дванадесет) месечни вноски за срока на кредита, но не повече от 6 (шест) последователни месечни вноски за едно застрахователно събитие;
 • За самоосигуряващи се лица или пенсионери, които не могат да се възползват от риска „Нежелана безработица“ - увеличено покритие по риск „Временна неработоспособност“. В тези случаи Застрахователят изплаща на Застраховащия („Банка ДСК“ АД) месечна вноска по кредита за срока на временната неработоспособност, като на застрахованото лице се изплаща допълнително обезщетение в размер на половин месечна вноска за всеки от месеците на неработоспособност;
 • Ползващо се лице (лицето, на което се изплаща застрахователното обезщетение) по тази застраховка е „Банка ДСК“ АД.

Последни новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon