Дарителска сметка "ДСК Пулс"

Чрез Дарителска сметка „ДСК Пулс” Вие може да осигурите финансирането на жизнено важни потребности на Ваши близки хора.

„Дарителска сметка  „ДСК Пулс” на Банка ДСК служи за набиране на средства с благотворителна цел (дарение) за:

 • лечение в чужбина/страната;
 • обучение в чужбина/страната;
 • за подпомагане на деца без родители.

Какво представлява?

 • Предназначена е за малолетни, непълнолетни и пълнолетни лица;
 • Вносители могат да бъдат местни и чуждестранни физически или юридически лица;
 • Целта и срокът за набиране и изразходване на средствата се определят от лицето, което открива сметката;
 • Сметката може да бъде в лева, щатски долари и евро;
 • Срокът на договора може да бъде продължен еднократно с анекс;
 • Лихвата се начислява ежедневно и се капитализира в края на годината или при закриване на сметката.

Какви са Вашите предимства?

 • Сигурност – зад сумите по Вашата Дарителска сметка „ДСК Пулс” стои Банката с най-дългогодишни традиции в България;
 • Получавате  по- висока лихва от тази на стандартната разплащателна сметка;

Къде и как можете да си откриете Дарителска сметка „ДСК Пулс” ?

В най-близкия и удобен за Вас клон на Банка ДСК.

При откриване на сметката от Вас не се изисква да внесете минимална сума. Необходимо е да представите документ, удостоверяващ целта, за която се открива сметката.

Как става разпореждането със сумите по Дарителска сметка „ДСК Пулс” ?

 • Разпореждане със сумите по Дарителска сметка „ДСК Пулс” може да се извършва по всяко време само в поделението на Банката, в което е открита сметката на титуляра. Пълнолетният титуляр се разпорежда със сметката си лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Разпореждането със сметки на малолетни и непълнолетни титуляри се извършва с разрешение от районния съд и:
 • при малолетен титуляр (до 14-годишна възраст) - от неговия законен представител;
 • при непълнолетен (от 14 до 18-годишна възраст) - от титуляра, със съгласие на родителя/попечителя или от пълномощник.
 • Набраните средства за финансиране на потребности в чужбина/страната се усвояват касово или безкасово.
 • След изтичане на срока на договора или на анекса, ако набраните средства не са използвани, сметката се трансформира в стандартна разплащателна сметка, когато титулярът е пълнолетен или в детски влог, когато титулярът е малолетен или непълнолетен, освен ако между дарителя и титуляра няма писмена уговорка, представена в Банката, че сумите ще се възстановят на дарителя или на неговите наследници.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.

Минимална сума за откриване и лихвени проценти на годишна база:

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА „ДСК ПУЛС”
Валута BGN EUR USD
Минимална сума за откриване няма няма няма
Лихвени проценти на годишна база
0,00% 0,00% 0,00%

Други разплащания

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5