empty image

Дарителска сметка "ДСК Пулс"

Осигурява финансирането на жизнено важни потребности на твои близки хора

Предимства (only for admin)

„Дарителска сметка  „ДСК Пулс” на Банка ДСК служи за набиране на средства с благотворителна цел (дарение) за:

 • лечение в чужбина/страната;

 • обучение в чужбина/страната;

 • за подпомагане на деца без родители.

Какво представлява?

 • Предназначена е за малолетни, непълнолетни и пълнолетни лица;

 • Вносители могат да бъдат местни и чуждестранни физически или юридически лица;

 • Целта и срокът за набиране и изразходване на средствата се определят от лицето, което открива сметката;

 • Сметката може да бъде в лева, щатски долари и евро;

 • Срокът на договора може да бъде продължен еднократно с анекс;

 • Лихвата се начислява ежедневно и се капитализира в края на годината или при закриване на сметката.

Какви са твоите предимства?

 • Сигурност – зад сумите по твоята Дарителска сметка „ДСК Пулс” стои Банката с най-дългогодишни традиции в България;

Къде и как можеш да си откриеш Дарителска сметка „ДСК Пулс” ?

В най-близкия и удобен за теб офис на Банка ДСК.

При откриване на сметката от теб не се изисква да внесеш минимална сума. Необходимо е да представиш документ, удостоверяващ целта, за която се открива сметката.

Как става разпореждането със сумите по Дарителска сметка „ДСК Пулс” ?

 • Разпореждане със сумите по Дарителска сметка „ДСК Пулс” може да се извършва по всяко време само в поделението на Банката, в което е открита сметката на титуляра. Пълнолетният титуляр се разпорежда със сметката си лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Разпореждането със сметки на малолетни и непълнолетни титуляри се извършва с разрешение от районния съд и:

 • при малолетен титуляр (до 14-годишна възраст) - от неговия законен представител;

 • при непълнолетен (от 14 до 18-годишна възраст) - от титуляра, със съгласие на родителя/попечителя или от пълномощник.

 • Набраните средства за финансиране на потребности в чужбина/страната се усвояват касово или безкасово.

 • След изтичане на срока на договора или на анекса, ако набраните средства не са използвани, сметката се трансформира в стандартна разплащателна сметка, когато титулярът е пълнолетен или в детски влог, когато титулярът е малолетен или непълнолетен, освен ако между дарителя и титуляра няма писмена уговорка, представена в Банката, че сумите ще се възстановят на дарителя или на неговите наследници.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.

Минимална сума за откриване и лихвени проценти на годишна база:

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА „ДСК ПУЛС"
Валута BGN EUR USD
Лихвени проценти на годишна база
0,00% 0,00% 0,00%


Други продукти

Стандартна разплащателна сметка

Можеш да теглиш и внасяш пари в брой, да получаваш или нареждаш безналични преводи или да плащаш задълженията си за комунални услуги.

Дарителска сметка "ДСК Пулс"

За набиране на средства с благотворителна цел за лечение и свързаната с това лечение издръжка; за подпомагане на деца без родители; за обучение.

Платежна сметка за основни операции

За съхранение на парични средства в левове, за изпълнение на платежни операции.

Сметки със специални дебитни карти за деца и юноши

Чрез сметките със специални дебитни карти „ДСК Старт“ и „ДСК Тийн“ младите хора от 7 до 18 годишна възраст могат да получават пари от родителите си, стипендия, издръжка, трудово възнаграждение и др.

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon