empty image

Платежна сметка за основни операции

Открива се само в лева на всяко местно или чуждестранно лице

По платежна сметка за основни операции можеш да:

 • внасяш и теглиш пари в брой; получаваш и нареждаш безналични преводи на суми;

 • получаваш доходите си;

 • нареждаш автоматичен трансфер;

 • да ползваш банкова карта;

 • да ползваш услуги чрез електронно банкиране.

   

 • Към сметката за основни операции могат да бъдат сключени допълнително договори за дебитна карта и да бъдат предоставяни услуги чрез електронно банкиране, предвидени по вид и функционалност в съответния договор.

  По платежна сметка за основни операции не се предоставя кредит овърдрафт и спестовна компонента.

  Когато по Платежната сметка за основни операции постъпват средства с произход трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения по социалното осигуряване и социалното подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти, част от услугите, които се предоставят чрез сметката, са безплатни, като техният вид и брой е предвиден в чл. 120а от Закона за платежните услуги и платежните системи. 

 

Какво трябва да направя?

За да си откриеш платежна сметка за основни операции, посети най-удобния за теб клон на Банката. Не се изисква минимална сума за откриване на сметката.

Банката има право да откаже откриването на такава сметка, ако потребителят вече притежава платежна сметка за основни операции, водена от Банка ДСК АД или друга банка на територията на страната, или повече от една сметка, водена от Банка ДСК АД или друга банка на територията на страната, чрез която може да използва всички услуги, посочени в чл.118, ал. 1 от Закона за платежните услуги и платежните системни (ЗПУПС), освен ако е бил уведомен, че сметката му ще бъде закрита. 

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Такси и лихви (only for admin)

Такси и лихвени проценти

Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.Други продукти

Стандартна разплащателна сметка

Можеш да теглиш и внасяш пари в брой, да получаваш или нареждаш безналични преводи или да плащаш задълженията си за комунални услуги.

Дарителска сметка "ДСК Пулс"

За набиране на средства с благотворителна цел за лечение и свързаната с това лечение издръжка; за подпомагане на деца без родители; за обучение.

Платежна сметка за основни операции

За съхранение на парични средства в левове, за изпълнение на платежни операции.

Сметки със специални дебитни карти за деца и юноши

Чрез сметките със специални дебитни карти „ДСК Старт“ и „ДСК Тийн“ младите хора от 7 до 18 годишна възраст могат да получават пари от родителите си, стипендия, издръжка, трудово възнаграждение и др.

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon