Платежна сметка за основни операции

Открива се само в лева на всяко местно или чуждестранно лице, което има навършени 18 години.

По платежна сметка за основни операции можете да:

 • внасяте и теглите пари в брой;получавате и нареждате безналични преводи на суми;
 • получавате доходите си;
 • наредите автоматичен трансфер;
 • да ползвате банкова карта;
 • да плащате задължения за данъци, такси, електроенергия, телефон /стационарен и мобилен/, отопление, вода, интернет услуги и други;

  да ползвате услуги чрез електронно банкиране.

 • Към сметката за основни операции могат да бъдат сключени допълнително договори за дебитна карта и да бъдат предоставяни услуги чрез електронно банкиране, предвидени по вид и функционалност в съответния договор.

  По платежна сметка за основни операции не се предоставя кредит овърдрафт.

Какви са Вашите предимства?

 • Можете да се разпореждате със сметката си във всяко поделение на банката;
 • Пестите време и нерви за плащане на задълженията си за комунални услуги и др.;
 • Практичен начин да получавате и управлявате доходите си;
 • Погасявате кредитите си и превеждате суми по други сметки, открити в банката, без да е необходимо Вашето присъствие;
 • Сигурност – зад сумите по Вашата сметка стои Банката с най–дългогодишни традиции в България.

Какво трябва да направя?
За да си откриете платежна сметка за основни операции, посетете най-удобния за Вас клон на Банката. Не се изисква минимална сума за откриване на сметката.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.

Други разплащания

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
 • Вижте близките клонове & АТМ
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5