empty image

Разплащателната сметка с диференцирано олихвяване

Съчетайте удобството с по-високата доходност

Предназначена за пълнолетни лица, които желаят да превеждат доходите си в Банката, да плащат безналично задълженията си за комунални услуги, да ползват банкова карта и електронни разплащания, и да получават по-високи доходи от лихва.

Вашите предимства (only for admin)

В Банка ДСК може да си откриете разплащателна сметка с диференцирано олихвяване в лева и евро.

По разплащателната сметка можете да:

  • внасяте и теглите пари;

  • получавате и нареждате безналични преводи на суми;

  • получавате доходите си (работна заплата, пенсия, хонорари и др.);

  • наредите автоматичен трансфер на суми от/по други сметки, открити в банката;

  • ползвате банкова карта Maestro/ Visa Electron;

  • ползвате кредит-овърдрафт;

  • чрез разплащателната сметка в лева - да плащате Ваши и/или на трети лица задължения за данъци, такси, електроенергия, телефон /стационарен и мобилен/, отопление, вода, застраховки, погасяване на кредити към Банката, кабелни и сателитни телевизии.

Разплащателна сметка може да си откриете във всяко поделение на Банката, като за откриване на сметката е необходимо да носите със себе си валиден документ за самоличност.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Такси съобразно действащата Тарифа на Банката

Лихвен бюлети 

Разплащателна сметка с диференциално олихвяване Лихвени проценти на годишна база
Валута BGN EUR
До 25 000  0,00% 0,00% 
От 25 000.01  до 50 000  0,01% 0,01% 
Над 50 000  0,02% 0,02% 


Други продукти

Стандартна разплащателна сметка

Можете да теглите и внасяте пари в брой, да получавате или нареждате безналични преводи или да плащате задълженията си за комунални услуги.

Разплащателната сметка с диференцирано олихвяване

Съчетайте удобството с по-високата доходност

Дарителска сметка "ДСК Пулс"

За набиране на средства с благотворителна цел за лечение и свързаната с това лечение издръжка; за подпомагане на деца без родители; за обучение.

Платежна сметка за основни операции

За съхранение на парични средства в левове, за изпълнение на платежни операции.

Сметки със специални дебитни карти за деца и юноши

Чрез сметките със специални дебитни карти „ДСК Старт, Тийн, Макс“ младите хора от 7 до 24 годишна възраст могат да получават пари от родителите си, стипендия, издръжка, трудово възнаграждение и др.

Архив

Поддържа информация за спрени от продажба разплащателни сметки и пакети

Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon