Разплащателната сметка с диференцирано олихвяване

Предназначена за пълнолетни лица, които желаят да превеждат доходите си в Банката, да плащат безналично задълженията си за комунални услуги, да ползват банкова карта и електронни разплащания, и да получават по-високи доходи от лихва.

В Банка ДСК може да си откриете разплащателна сметка с диференцирано олихвяване в лева и евро.

По разплащателната сметка можете да:

  • внасяте и теглите пари;
  • получавате и нареждате безналични преводи на суми;
  • получавате доходите си (работна заплата, пенсия, хонорари и др.);
  • наредите автоматичен трансфер на суми от/по други сметки, открити в банката;
  • ползвате банкова карта Maestro/ Visa Electron;
  • ползвате кредит-овърдрафт;
  • чрез разплащателната сметка в лева - да плащате Ваши и/или на трети лица задължения за данъци, такси, електроенергия, телефон /стационарен и мобилен/, отопление, вода, застраховки, погасяване на кредити към Банката, кабелни и сателитни телевизии.

Разплащателна сметка може да си откриете във всяко поделение на Банката, като за откриване на сметката е необходимо да внесете изискваната минимална сума за откриване и да носите със себе си валиден документ за самоличност.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Такси съобразно действащата Тарифа на Банката

Лихвен бюлетин

 

Разплащателна сметка с диференциално олихвяване Лихвени проценти на годишна база
  BGN EUR
Минимална сума за откриване 50 50
До 300  0,00% 0,00%
От 300.01 до 5 000  0,00% 0,00% 
От 5 000.01 до 25 000  0,03% 0,03% 
От 25 000.01  до 50 000  0,05% 0,05% 
Над 50 000  0,10% 0,10% 

Полезно

Други разплащания

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати