empty image

Сметки със специални дебитни карти за деца и юноши

Чрез сметките със специални дебитни карти „ДСК Старт, Тийн, Макс“ за деца и младежи от 7 до 24 години

Какво представлява?

Децата от 7 до 18 годишна възраст могат да теглят джобните си пари от банкомат. Младежите от 18 до 24 годишна възраст могат да извършват всички обичайни за стандартната разплащателна сметка банкови операции, да ползват кредит–овърдрафт, кредит за обучение.

Предимства (only for admin)
 • Сметка ДСК Старт е за деца от 7 до 14 години

 • Сметка ДСК Тийн е за непълнолетни лица от 14 до 18 години

 • Сметка ДСК Макс е от 18 до 24 годишна възраст 

Чрез сметките със специални дебитни карти ДСК Старт, ДСК Тийн, ДСК Макс младите хора от 7 до 24 годишна възраст могат да получават пари от родителите си, стипендия, издръжка, трудово възнаграждение и др.

Какви са твоите предимства?

 • Децата от 7 до 14 годишна възраст могат да придобият първоначални банкови и финансови познания и да се научат да пестят

 • Учениците от 14 до 18 години могат да извършват банкови операции по сметката си, което развива финансовата им култура

 • Младежите от 18 до 24 години могат да извършват по сметката си обичайните за стандартната разплащателна сметка банкови операции при по-ниска цена и по-висока доходност

 • Родителите могат да управляват джобните пари на детето си, а когато то не е при тях, могат да му преведат пари, до които то има незабавен достъп

 • Възможност за избор на дизайна на дебитната карта, издавана по сметката и преференциални условия за нейното ползване

Какво трябва да направя?

Сметка със специална дебитна карта ДСК Старт, ДСК Тийн, ДСК Макс може да се открие във всеки офис на банката.

 • Сметка ДСК Старт се открива на името на законния представител (родител или настойник) на малолетното дете, който определя банковата карта да се издаде на името на детето и лимита, до който детето може самостоятелно да тегли суми с картата;

 • Сметка ДСК Тийн се открива на името на непълнолетното дете със съгласието на неговия родител или попечител.

 • Младежите от 18 до 24 години откриват  сметка ДСК Макс самостоятелно.

Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.

Лихвен бюлетин

Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.

Име на продукт  

Лихвени проценти на годишна база:

Валута BGN
ДСК Старт  
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
ДСК Тийн  
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
ДСК Макс  
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%


Други продукти

Стандартна разплащателна сметка

Можеш да теглиш и внасяш пари в брой, да получаваш или нареждаш безналични преводи или да плащаш задълженията си за комунални услуги.

Разплащателната сметка с диференцирано олихвяване

Съчетай удобството с по-високата доходност

Дарителска сметка "ДСК Пулс"

За набиране на средства с благотворителна цел за лечение и свързаната с това лечение издръжка; за подпомагане на деца без родители; за обучение.

Платежна сметка за основни операции

За съхранение на парични средства в левове, за изпълнение на платежни операции.

Сметки със специални дебитни карти за деца и юноши

Чрез сметките със специални дебитни карти „ДСК Старт, Тийн, Макс“ младите хора от 7 до 24 годишна възраст могат да получават пари от родителите си, стипендия, издръжка, трудово възнаграждение и др.

Архив

Поддържа информация за спрени от продажба разплащателни сметки и пакети

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon