Сметки със специални дебитни карти за деца и юноши

Децата от 7 до 18 годишна възраст могат да теглят джобните си пари от банкомат. Младежите от 18 до 24 годишна възраст могат да извършват всички обичайни за стандартната разплащателна сметка банкови операции, да ползват кредит–овърдрафт, кредит за обучение или кредит при преференциални условия по програма ДСК Партньори.

 • Сметка ДСК Старт е за деца от 7 до 14 години
 • Сметка ДСК Тийн е за непълнолетни лица от 14 до 18 години
 • Сметка ДСК Макс е от 18 до 24 годишна възраст

Какво представлява?

Чрез сметките със специални дебитни карти ДСК Старт, ДСК Тийн, ДСК Макс младите хора от 7 до 24 годишна възраст могат да получават пари от родителите си, стипендия, издръжка, трудово възнаграждение и др.

Какви са Вашите предимства?

 • Децата от 7 до 14 годишна възраст могат да придобият първоначални банкови и финансови познания и да се научат да пестят
 • Учениците от 14 до 18 години могат да извършват банкови операции по сметката си, което развива финансовата им култура
 • Младежите от 18 до 24 години могат да извършват по сметката си обичайните за стандартната разплащателна сметка банкови операции при по-ниска цена и по-висока доходност
 • Родителите могат да управляват джобните пари на детето си, а когато то не е при тях, могат да му преведат пари, до които то има незабавен достъп
 • Възможност за избор на дизайна на дебитната карта, издавана по сметката и преференциални условия за нейното ползване

Какво трябва да направя?

Сметка със специална дебитна карта ДСК Старт, ДСК Тийн, ДСК Макс може да се открие във всяко поделение на банката с минимална сума в размер на 5 лв.

 • Сметка ДСК Старт се открива на името на законния представител (родител или настойник) на малолетното дете, който определя банковата карта да се издаде на името на детето и лимита, до който детето може самостоятелно да тегли суми с картата;
 • Сметка ДСК Тийн се открива на името на непълнолетното дете със съгласието на неговия родител или попечител.
 • Младежите от 18 до 24 години откриват  сметка ДСК Макс самостоятелно.

Паричните средства на титуляра в Банка ДСК, приети на влог при обявените от Банката условия, вкл. начислените лихви, са гаранитирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките, в общ размер до 196 000 лева.

Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.

Лихвен бюлетин

Име на продукт  

Лихвени проценти на годишна база:

  BGN
Минимална сума за касово откриване за ДСК Старт, ДСК Тийн и ДСК Макс 5
ДСК Старт
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
ДСК Тийн  
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%
ДСК Макс  
Олихвяване, независимо от остатъка 0,00%Други разплащания

ДСК Директ

Интернет банкиране

Запази час

За консултация

Клонова мрежа и банкомати

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
 • Управлявайте вашите средства
 • Нареждайте преводи
 • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5