empty image

Безсрочен влог

Можете да си откриете безсрочен влог в лева, щатски долари, евро, британски паунди и швейцарски франкове.

Предимства (only for admin)

Какво представлява?

  • Служи за извършване на платежни операции и за съхранение на пари, които са платими на виждане по всяко време.

  • Вие можете да внесете свободните си средства, да превеждате цялото или част от трудовото си възнаграждение, пенсия, хонорари и др. на безсрочен влог.

  • при откриване на влог в полза на трето лице, може да поставите условие за изплащане на сумата

Какви предимства получавате при ползване на безсрочен влог?

  • Лихвата се добавя към парите Ви в края на всяка година или при приключване на влога;

  • С вложените суми може да разполагате лично или чрез пълномощник по всяко време, във всяко поделение на банката;

  • Може да използвате Вашия безсрочен влог за обезпечение във всички предвидени от закона случаи;

  • Сигурност - зад сумите по Вашия безсрочен влог стои Банката с най-дългогодишни традиции в България.

Къде и как можете да си откриете безсрочен влог?

  • В най-близкия и удобен за Вас офис на Банка ДСК 

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките  срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Колко ще Ви струва?

 

Такси съобразно действащата Тарифа на Банка ДСК.

Лихвен бюлетин

Безсрочен спестовен влог
Валута BGN EUR USD GBP CHF
Олихвяване 0,00%
Независимо от остатъка
0,00%
Независимо от остатъка
0,00%
Независимо от остатъка
0,00%
Независимо от остатъка
0,00%
Независимо от остатъка


Свържете се с нас

010 010

Запазете час

за консултация

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon