empty image

Детски влог

Детският влог е предназначен лица, които не са навършили пълнолетие.

Твоите предимства (only for admin)

Открива се на лица, които не са навършили пълнолетие. Можеш да откриеш влог в левове, евро, щатски долари, швейцарски франкове или британски паунди. Разполагаш със средствата във влога по всяко време и можеш да поставиш условие за изплащане.

 • Можеш да извършваш платежни операции и да съхраняваш пари, с които разполагаш по всяко време.

 • Можеш да внасяш суми по влога в брой, с безналични преводи, или чрез електронно банкиране.

 • Титулярите на влога могат да внасят своите стипендии, пенсии и други приходи.

 • При откриване на влога в полза на трето ненавършило пълнолетие лице, може да поставиш условие за изплащане на сумата.

 • След навършване на пълнолетие на титуляра, детският влог се трансформира в безсрочен влог.

Документи

 • При откриване на влога от теб се изисква да представиш Удостоверението за раждане на детето.

 • Разпореждане със сумите по влога може да се извършва по всяко време и във всеки офис на банката. Разпореждането се извършва с разрешение от Районния съд и от:

  • Законния представител – за малолетни /до 14-годишна възраст/

 • Tитуляра, заедно с родител или попечител – за непълнолетни /от 14 до 18-годишна възраст/.

 • Непълнолетни титуляри над 16-годишна възраст, които са внесли на свое име трудовите си доходи, или са встъпили в брак, се разпореждат самостоятелно с детските си влогове.

Кандидатстване:

- В най-близкия и удобен за теб клон на Банка ДСК.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките  срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Лихвен бюлетин

 

За откриването, обслужването и закриването на детски влог Банка ДСК не събира такси.

Детски спестовен влог Лихвени проценти на годишна база
Валута BGN EUR USD  GBP  CHF
Олихвяване, независимо от остатъка 0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%


Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon