empty image

Детски влог

Детският влог е предназначен лица, които не са навършили пълнолетие.

Вашите предимства (only for admin)

Открива се на лица, които не са навършили пълнолетие. Можете да откриете влог в левове, евро, щатски долари, швейцарски франкове или британски паунди. Разполагате със средствата във влога по всяко време и можете да поставите условие за изплащане.

 • Можете да извършвате платежни операции и да съхранявате пари, с които разполагате по всяко време.

 • Вие можете да внасяте суми по влога в брой, с безналични преводи, или чрез електронно банкиране.

 • Титулярите на влога могат да внасят своите стипендии, пенсии и други приходи.

 • При откриване на влога в полза на трето ненавършило пълнолетие лице, може да поставите условие за изплащане на сумата.

 • След навършване на пълнолетие на титуляра, детският влог се трансформира в безсрочен влог.

Документи

 • При откриване на влога от Вас се изисква да представите Удостоверението за раждане на детето.

 • Разпореждане със сумите по влога може да се извършва по всяко време и във всяко поделение на банката. Разпореждането се извършва с разрешение от Районния съд и от:

  • Законния представител – за малолетни /до 14-годишна възраст/

 • Tитуляра, заедно с родител или попечител – за непълнолетни /от 14 до 18-годишна възраст/.

 • Непълнолетни титуляри над 16-годишна възраст, които са внесли на свое име трудовите си доходи, или са встъпили в брак, се разпореждат самостоятелно с детските си влогове.

Кандидатстване:

- В най-близкия и удобен за Вас клон на Банка ДСК.
- При откриване на влога от Вас се изисква да внесете минимална сума.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките  срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Лихвен бюлетин

 

За откриването, обслужването и закриването на детски влог Банка ДСК не събира такси.

Детски спестовен влог Лихвени проценти на годишна база
  BGN EUR USD  GBP  CHF
Минимална сума за откриване 50 50 50 50  50
Олихвяване, независимо от остатъка 0.00%  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%

 

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати