empty image

ДСК Резерв

Срочен депозит ДСК Резерв е подходящ начин да съхранявате Вашите средства за период от 18 или 24 месеца, като получавате допълнителен доход от лихви.

Предимства (only for admin)

Предимства

  • Минимална сума за откриване - 1 000 BGN / USD или EUR.

  • Срок на депозита - 18 или 24 месеца.

  • Лихвата се изплаща на падеж или чрез капитализиране

  • Вие можете да внесете суми в брой или чрез прехвърляне от други депозити и сметки, открити в Банка ДСК.

  • Възможност за довнасяне на суми – допуска се по всяко време на договорения срок чрез внасяне на пари в наличност или чрез прехвърляне на суми от други влогове и сметки, открити в банката.

  • Частично теглене – влогът се закрива и договорът се прекратява.

Подновяване на договорения срок

При изтичане на срока на договора, той се подновява автоматично, ако не бъде прекратен на падежна дата от титуляра или от Банката.

За прекратяване на договора Банката уведомява титуляра най-рано 1 месец преди падежа. В случаите на подновяване на срока на договора се прилага актуалният към датата на подновяване на срока стандартен лихвен процент, приложим за съответния размер, срок и валута на срочен влог „ДСК Резерв“, съгласно Лихвения бюлетин на Банката.

При прекратяване на договора от Банката, на първия работен ден, следващ падежа, тя прехвърля наличността на влога по разплащателна сметка, открита в Банката на името на титуляра в съответната валута, а ако няма открита такава сметка - по служебно открита от Банката стандартна разплащателна сметка.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв.

Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките  срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Такси съобразно действащата Тарифа на Банката

ДСК Резерв Лихвен процент, изразен на годишна база
Срок 18 месеца 24 месеца
BGN от и над 1000 0,00% 0,00%
EUR от и над 1000 0,00% 0,00%
USD от и над 1000 0,03% 0,03%
При предсрочно закриване (BGN, EUR, USD) 0,00%

 

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати