empty image

Краткосрочни

Краткосрочните депозити са подходящ начин да съхранявате Вашите средства за период от 1, 3, 6 или 12 месеца, като получавате допълнителен доход от лихви.

Предимства (only for admin)

Предимства

  • Минимална сума за откриване – 250 BGN/USD/EUR/GBP или CHF
  • Срок на депозита – 1, 3, 6 или 12 месеца
  • Служи за спестяване на суми за точно определен срок и получаване на по-висок доход от лихви
  • Възможност за довнасяне на суми – допуска се по всяко време на договорения срок чрез внасяне на пари в наличност или чрез прехвърляне на суми от други влогове и сметки, открити в банката
  • Лихвата се изплаща чрез капитализиране
  • При откриване на влога от Вас се изисква да внесете минимална сума.

Подновяване на договорения срок – Банката го подновява автоматично за същия срок при актуалния към датата на подновяване стандартен лихвен процент, приложим за съответния вид срочен влог и за съответния размер, съгласно лихвения бюлетин на Банката.

Предсрочно прекратяване на договора – от датата на откриване/подновяване до датата на закриване, се изплаща лихва при лихвен процент за предсрочно закриване, съгласно лихвения бюлетин на Банката.

Влогът е гарантиран при условията и по реда на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Фондът за гарантиране на влоговете в банките гарантира пълно изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка, независимо от броя и размера им до общ размер от 196 000 лв. 

Не се предоставя гаранция по влогове, възникнали или свързани със сделки или действия, представляващи изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари или финансиране на тероризъм по смисъла на Закона за мерките  срещу финансирането на тероризма, установени с влязла в сила присъда. Не се изплащат влогове, чийто титуляр не е бил идентифициран съгласно чл. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Такси съобразно действащата Тарифа на Банката

Лихвен бюлетин

Краткосрочни депозити Лихвен процент, изразен на годишна база
Срок 1 месец 3 месеца 6 месеца  12 месеца
BGN от и над 250 0,00% 0,00%  0,00%  0,00%
EUR от и над 250 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
USD от и над 250 0,01% 0,01% 0,02% 0,03%
GBP от и над 250 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
CHF от и над 2500 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
При предсрочно закриване (BGN, EUR, USD, GBP, CHF) 0,00%

 

Последни новини

Свържете се с нас

010

Запазете час

за консултация

Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с Вас

012

Намерете офис

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати