новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК стартира нов продукт

Безсрочна сметка „ДСК Стимул Плюс” предлага интересни новости

Банка ДСК стартира нов продукт – безсрочна сметка „ДСК Стимул Плюс” в лева, евро и щатски долари. Тя може да бъде открита от всяко пълнолетно физическо лице, като минималната сума за нейното откриване, както и минималното дневно салдо за полу-чаване на бонус, е 1 000 валутни единици (лева, евро или щ.д.)
Този спестовен влог е безсрочен, като редовната лихва, която се изплаща чрез капи-тализиране в края на всеки месец, възлиза годишно съответно на 3% при сметки в ле-ва и евро или 1,2% при сметки в щатски долари.
При всекидневно поддържане на наличност по „ДСК Стимул Плюс” , равна или по-голяма от изискваната минимална сума за нейното откриване, т.е. 1 000 единици, Банката изплаща на титуляра и лихвен бонус.  За сметки в лева той е 8 процента го-дишно, в евро – 6%, а ако сметката е в щатски долари – 2,50%.
Новото при тази спестовна сметка е, че лихвеният бонус се изплаща чрез капитализи-
ране по сметката на два пъти в годината- в края на всяко календарно шестмесечие, на 30 юни и 31 декември. През шестмесечието на откриване на „ДСК Стимул Плюс” ,
Банка ДСК започва да начислява бонуса от 1-во число на следващия месец, а за всяко следващо календарно шестмесечие – от неговото начало.
За поддържане и обслужване на новата безсрочна сметка в края на всяко шестмесе-чие се удържа автоматично такса в размер съответно на: 7,00 лв., 3,50 евро или 4,50 щ.д., а за нейното закриване таксата е 2,00 лв или евро.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon