новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Банка ДСК – част от програма “Зелена икономика” на Европейската банка за възстановяване и развитие и на българското правителство

Финансиране в размер на 150 милиона евро и безвъзмездна помощ на стойност 150 милиона евро ще по-магат на българските предприятия да намалят вредните въздействия върху околната среда и да повишат енергийната ефективност и конкурентоспособност на местните предприятия

Банка ДСК -  една от първите банки в страната, предложила банкови продукти за енергийна ефективност, подписа договор за  финансиране в рамките на Кредитна линия на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), възлизащ на обща стойност от 10 милиона евро. Тази стъпка Банка ДСК предприе в подкрепа на програма “Зелена икономика” на ЕБВР и на българското правителство.  С общата инициатива между ЕБВР, шест търговски банки, между които и Банка ДСК, и правителството стартира програмата за енергийна ефектив-ност и зелена икономика, част от Оперативна програма “Конкурентоспособност” като мярка за решаването на проблема с високата енергоемкост. Новата инициатива  съдържа компонент на безвъзмездна финансова помощ със средства от структурните фондове на Европейския съюз в размер до 150 милиона евро, които се управляват от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Безвъзмездната помощ се допълва от Кредитна ли-ния “Енергийна ефективност за конкурентоспособна индустрия в България” (“Кредитната линия”) с обща стой-ност до 150 милиона евро, предоставени от ЕБВР.
В рамките на договореностите с ЕБВР Банка ДСК ще предлага кредитиране на български малки и средни предприятия за определени инвестиции в енергоспестяващи технологии, както и в малки проекти за производ-ство на енергия от възобновяеми източници като слънчево-термални системи и термопомпи. Банката  ще отго-варя за оценката на кредитоспособността на малките и средни предприятия, кандидатстващи за безвъзмездно финансиране, и ще предоставя кредити на онези МСП, които имат нужда от допълнителен ресурс за осъщест-вяването на своите проекти. При успешното изпълнение на такива инвестиции предприятията ще получават безвъзмездна помощ, възлизаща на 30-50% от сумата на допустимите проектни разходи. Безвъзмездната по-мощ ще се управлява и изплаща от Министерството на икономиката.

Чрез обединяването на финансиране от ЕБВР с използване на безвъзмездна помощ от ЕС, ЕБВР помага на Бъл-гария да постигне по-висока степен на усвояване на средствата от европейските структурните фондове. Очаква се програмата да изиграе и важната роля за успешен пример как високоефективните технологии могат да се използват като средство за подобряване на конкурентоспособността.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon