новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Групата ОТП се справи успешно с предизвикателствата на кризата


Финансовите резултати за 2009 г. надвишават очакванията на пазара. Банка ДСК
има чувствителен принос за доброто представяне на „семейството на ОТП”

Група ОТП се справи през 2009 г. успешно с всички предизвикателства, породени първоначално от банковата криза в САЩ, последвана от глобален финансов и кредитен смут, се казва в съобщение от Будапеща на Банка ОТП.  Силното представяне на тази най-голяма финансова група в Унгария е допринесло много да се запази стабилността на унгарския банков сектор.

Въпреки рязкото нарастване на разходите по риска, Банката е реализирала 151, 5 милиарда унгарс-ки форинти коригирана печалба след данъци, което надвишава с около 6 млрд. форинти очаквани-ята на пазара.

Поради по-консервативната кредитна политика и умереното търсене на заеми, обемът на брутните консолидирани кредити спадна с два процента на годишна база, но през четвъртото тримесечие на 2009 г. по този показател има на практика стагнация, като кредитният портфейл приключи на 6 844 милиарда унгарски форинти.
Най-важното перо в брутния кредитен портфейл беше кредитирането на дребно, възлязло на 4 292 млрд. форинти или 63% от портфейла, докато корпоративните кредити представляваха по-малък дял (31%) на стойност от 2 162 млрд. форинти.
От кредитирането на дребно ипотечните заеми са възлизали на 2 703 млрд. форинти, докато пот-ребителските кредити са „заковали” на 1 149 млрд. форинти.

През изтеклата година, се изтъква по-нататък в съобщението на Банка ОТП, ръст в кредитния порт-фейл (пресметнато във форинти) бе отбелязан само в Хърватия (с 3 процента), Банка ДСК в Бъл-гария (1%) и в самата централа – Банка ОТП в Унгария също с 1%.  Във всички други дъщерни банки на Банка ОТП кредитният портфейл се намали, като най-значително през 2009 г. бе „свива-нето” му в Черна гора с 29%.

Консолидираните депозити нараснаха с 8% на годишна база, като на тримесечие ръстът им е с 2%. Подобно е увеличението ( с 2%) на тримесечна база на депозитите, коригирани в чужда валута. Най-значим през изминалите 12 месеца е ръстът на депозитите в дъщерното дружество на Банка ОТП в Русия, достигнал 37%, следван от този в Румъния (33%) и България – 11% на Банка ДСК. Много добър е този показател и в „банката- майка” –унгарската Банка ОТП (с 8%). Най-голямо отс-тъпление в депозитите бе отбелязано в дъщерната банка в Черна гора (-20%). Положението в този ресор се подобри чувствително през последното тримесечие на 2009 г. Никъде нямаше спад, в най-лошия случай бе отбелязана стагнация. През четвъртото тримесечие с изключение на Хърватия, Словакия и Сърбия, дъщерните банки на ОТП във всички други източно- и централноевропейски страни успяха да постигнат ръст при депозитите и най-вече в Русия (с 25%).
В резултат на скромната кредитна дейност през 2009 г. консолидираното съотношение кредит към депозит (121%) се подобри както на тримесечна, така и на годишна база, съответно с -13% и – 3%.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon