новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Група ОТП овладя успешно финансовата буря

Чистата печалба през първото тримесечие на 2010 г. е по-добра от очакваната. Отново най-силни в международната група са резултатите на Банка ДСК

През първото тримесечие на тази година Група ОТП е постигнала печалба след данъци от 42,4 милиарда унгарски форинта (1 евро е равно на 280 форинта). Този резултат е повече от два пъти по-висок от постигнатото през четвъртото тримесечие на 2009 г. и надвишава дори печалбата на много силната в Централна и Източна Европа финансова група през първото тримесечие на мина-лата година, се казва в съобщение на Банка ОТП. Печалбата преди облагането с данъци пък въз-лиза на 54,2 млрд. форинта и отбелязва ръст от 120% в сравнение с последното тримесечие на 2009 г.

Като цяло повечето банки от Група ОТП сравнително успешно са овладели „финансовата буря”, се изтъква в съобщението, като отново най-силна сред тях е Банка ДСК. Именно тя е постигнала най-високата чиста печалба през първото тримесечие на 2010 г. – 4,6 млрд. форинта (около 16,6 млн. евро). В резултат на успешното привличане на депозити още повече се е подобрило и съотноше-нието кредити към депозити. То възлиза на 126%, докато в края на 2009 г. е било 127%.
През първото тримесечие на тази година Банка ОТП е реализирала печалба от 40,3 млрд. форинта, задържайки равнището на печалбата на годишна база, но все пак е подобрила резултата си в срав-нение с последното тримесечие на 2009 г.

Съществено са спаднали оперативните разходи на цялата Група ОТП, както на годишна база (с 3 процента), така и сравнено с последното тримесечие на миналата година (с 12%).  Сега те възли-зат на 83,3 млрд. форинта. Съотношението разходи-приходи (43,3%) е нараснало с 0,6% на го-дишна база поради спада на приходите с 4%, но пък отбелязва подобрение с 3,7% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. Съществен е и спадът на общите разходи по риска – от 82,2 млрд. форинта в края на 2009 г. до 55,1 млрд. форинта в края на март т.г.

Положителен факт, се подчертава по-нататък в съобщението на Банка ОТП за финансовите резулта-ти през периода януари-март 2010 г., е и подобрената с 2,3% капитална адекватност на Група ОТП, която в края на март г. достига вече 17,5 процента. 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon