новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Група ОТП: финансови резултати за 2015 г.


Банковата група продължава да демонстрира силна ликвидна и капиталова позиция; убедително представяне на унгарската Банка ОТП и българската Банка ДСК

Консолидираната счетоводна печалба за дванадесетте месеца на миналата година възлиза на 63.2 милиарда унгарски форинта срещу загуба от 102.3 милиарда унгарски форинта за същия период миналата година.  Съществената разлика на годишна база се дължи основно на статиите с корективен характер, чията сума за 2015 г. намалява финансовия резултат с 57 милиарда унгарски форинта след данъци, което е значително по-малко от 220 милиарда унгарски форинта, регистрирани през 2014г.  За четвъртото тримесечие на 2015 г. статиите с корективен характер възлизат на 10.1 милиарда унгарски форинта след данъци (38.3 милиарда унгарски форинта за третото тримесечие) и увеличават финансовия резултат.
Коригираната печалба за 2015 г. на Група ОТП възлиза на 120.2 милиарда унгарски форинта, което отбелязва увеличение от 2% на годишна база. Корпоративният данък се е увеличил с 1.5 милиарда на годишна база, а печалбата преди данъци се е покачила с 3% на годишна база. Оперативната печалба е намаляла с 13%, като отрицателният ефект е компенсиран от по-ниските свързани с риска разходи (-20% на годишна база) и по-високите еднократни приходни пера.
По отношение на индивидуалното представяне 2015 г. до голяма степен прилича на 2014 г., отново с най-значителен принос на Банка ОТП (123.4 милиарда унгарски форинта) и Банка ДСК (52.5 милиарда унгарски форинта) в коригираната печалба на Групата. Дъщерните банки от ЦИЕ, с изключение на ОТП Сърбия, излизат на печалба с обща стойност 5.9 милиарда унгарски форинта. ОТП Украйна и ОТП Русия остават на загуба (съответно с 40.3  и 15.1 милиарда унгарски форинта коригирана загуба), но общият негативен резултат все пак е малко по-нисък от отбелязания през 2014 г.
През 2015 г. коригираната печалба след данъци на унгарската Банка ОТП достигна 123.4 милиарда унгарски форинта, което представлява спад от 10% на годишна база, а за четвъртото тримесечие печалбата й възлиза на 27.9 милиарда унгарски форинта (-23% на тримесечна база). Основните фактори зад по-слабата годишна печалба са по-ниските нетни приходи от лихви (-6%) и увеличаващите се разходи, свързани с риска (+9%).  Оперативната печалба, без еднократните приходни пера, е намаляла с 6%. Общите приходи са намалели с 2%, а оперативните разходи са се увеличили с 2%.
Консолидираният кредитен портфейл във валута се е свил (-8% на годишна база, -2% на тримесечна база). Поради извършените значителни отписвания през 2014 г., по-добра картина на реалните трендове дават промените в обемите на кредитите със закъснение до 90 дни, които са намалели с 5% на годишна база, но отбелязват увеличение от 1% през четвъртото тримесечие.
През 2015 г. ОТП Румъния и ОТП Сърбия са отбелязали най-бързо увеличение на  кредитните си портфейли във валута (+25% и 17% съответно);  забележителното увеличение на годишна база във всички продуктови сегменти в ОТП Румъния се дължи основно на осъщественото придобиване.  Доскоро динамично разрастващият портфейл от потребителски кредити на ОТП Русия е намалял с 26% на годишна база и с 28% в ОТП Украйна.  Ипотечните кредити бележат спад при всички банки, с изключение на ОТП Румъния (+20%).  В корпоративните кредити ОТП Румъния и ОТП Сърбия отбелязват значителен ръст (+36% и 31% съответно).  Редовните кредити на малки и средни предприятия в Унгария (с просрочие до 90 дни) са нараснали с 14%, което е подпомогнато от програмата за растеж на Националната банка на Унгария.
Промените в обемите на кредитите със закъснение над 90 дни, коригирани спрямо движенията във валутните курсове и ефекта от продажба и отписване на кредити, показват благоприятна картина:  при рекордното ниво през 2014 г. (254 милиарда унгарски форинта), новоформираните кредити със закъснение над 90 дни през 2015 г. възлизат едва на 133 милиарда унгарски форинта, от които за четвъртото тримесечие са само 4 милиарда унгарски форинта. Положителната тенденция на годишна база е валидна за почти всички членове на Групата.  За ОТП Русия нивото е почти идентично с миналогодишното (110 милиарда унгарски форинта) със значителен спад през второто полугодие (от 70 на 40 милиарда унгарски форинта) спрямо края на първото.  През 2014 г. кредитите със закъснение  над  90 дни в ОТП Украйна са възлизали на 60 милиарда унгарски форинта, докато през 2015 г. са намалели на 11 милиарда унгарски форинта (след корекции за отразяване на валутнокурсовите разлики, отписани и продадени кредити).  Консолидираните свързани с риска разходи са достигнали  221 милиарда унгарски форинта (-20% на годишна база), като през четвъртото тримесечие на миналата година са възлизали на около 53 милиарда унгарски форинта (-10% на тримесечна база).  Към края на 2015 г. съотношението на провизираните кредити със закъснение над 90 дни е 93.4%, което бележи увеличение на годишна база от 9.1 процентни пункта. При отделните банки от Групата увеличението варира: при Банка ОТП то е 9.3 процентни пункта на годишна база, ОТП Украйна бележи ръст от 21.3 процентни пункта, а при Банка ДСК е 4.3 процентни пункта.
Депозитните обеми (коригирани за разликите във валутните курсове) бележат динамичен ръст (+5% на годишна база, +3% на тримесечна база), като най-голямо увеличение са постигнали Банка ДСК и ОТП Румъния (съответно +16% и 51% на годишна база).
Консолидираното нетно съотношение кредити към депозити+облигации в сегмент банкиране на дребно регистрира спад до 67% (с 9 п.п. на годишна база след корекции за промяна във валутния курс), като всички дъщерни дружества, с изключение на ОТП Румъния и ОТП Сърбия, регистрират нива от под 100%.
Към края на 2015 г. общите ликвидни резерви на Групата възлизат на почти 8.6 милиарда евро, а съотношението на капиталовата адекватност от първи ред на  консолидирана база по международните стандарти за финансова отчетност възлиза на 13.3%.  Не са включени нетните приходи, поради липса на одит, като при изчисляване на консолидираната капиталова адекватност по международните стандарти за финансови отчети не са приспаднати от капитала изплатените през 2015 г. дивиденти).  Съотношението на базовия собствен капитал само на Банка ОТП Унгария възлиза на 22.6% към края на четвъртото тримесечие на миналата година.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon