новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Резултатите на ОТП надхвърлиха очакванията на анализаторите

Консолидираната коригирана печалба след данъци на Банка ОТП за първите девет месеца, която е  130.9 млрд. форинта, което е с 25% по-малко за същия период на 2008. 
Печалбата за третото тримесечие в размер на 45.9 млрд. форинта бележи ръст от 10% спрямо предходното тримесечие, което надмина очакванията на анализаторите. 
Въпреки неблагоприятната икономическа среда, Група ОТП успя да покаже добра динамика на печалбата от дейността, като стойността на печалбата от дейността за деветмесечието е в размер на  330 млрд. форинта, което е с   31% повече от базисния период.
Според баланса и отчета за приходи и разходи  основните тенденции са  в синхрон с предварителните очаквания на мениджмънта. Солидната печалба от дейността -  преди всичко благодарение на добрата нетната печалба от лихви и непрекъснато нарастващият контрол на риска - създадоха достатъчно  възможности да се увеличат разходите  за обезпечаване на риска над планираните нива, във връзка с непрекъснато влошаващото се качество на портфейла под влияние на финансовата криза и намаляването на ликвидността . Благодарение на последователните положителни резултати  Банка ОТП успя без външна помощ да укрепи капиталовите си  позиции – както на консолидирания, така  и на собствения си капитал. Показателите за капиталова адекватност да деветмесечието на Група ОТП (16.9% според международните счетоводни стандарти), дъщерните й дружества имат показатели, които надхвърлят съответните за страните законови изисквания.
Освен приходите от дейност и стабилни капиталови позиции, третият приоритет на мениджмънта за 2009 г. беше поддържане на добра ликвидност. През последните 9 месеца акцент на дейността на Групата беше укрепване на депозитната база, в резултат на което  съотношението кредити към депозити съществено се подобри.
Кредитният портфейл достигна 6,874 млрд. форинта през третото тримесечие, което представлява  3% увеличение на годишна база и 2% спад на тримесечна база. През последните 12 месеца качеството на портфейла се влоши навсякъде; делът на кредитите, провизирани за над 90 дни, нарасна до 8.9% на консолидирана база. Консолидираните загуби от провизирани кредити достигнаха 421 млрд. форинта в края на септември (+92%  на годишна база и +15% на тримесечна).
Привличането на депозити на ниво група остана стабилно: обемите нараснаха с 3% на годишна база, като за предишните три месеца увеличението е 4%. В резултат на това съотношението на кредити към депозити спадна с 8 пункта на тримесечна база, като достигна стойност 125%, което е приблизително равно на стойностите за същия период на  2008 г.
През последните 12 месеца най-същественото нарастване на депозити бе отбелязано в България (+16%), Румъния (+16%) и Хърватска (+7%).
Освен че постигна изключителни резултати, Банка ОТП спечели наградата на  Mastercard „Банка на годината” и наградата „Банка, най-успешно управляваща кризата в Унгария  ” със своята комплексна програма за защита на  клиента.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon