новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Резултати за второто тримесечие на 2016 г. на Банкова група ОТП

Резултатите на Групата надвишават очакванията на анализаторите. Банковата група продължава да демонстрира силна ликвидна и капиталова позиция и отбелязва значителен ръст на печалбата


През второто тримесечие на 2016 г. консолидираната счетоводна печалба на Банкова група ОТП възлиза на 71.9 милиарда унгарски форинта, като отбеляза почти двойно увеличение в сравнение с предишното тримесечие, в резултат на което счетоводната печалба за полугодието е нараснала до 106.2 милиарда унгарски форинта (+165% на годишна база). 

През първото полугодие на 2016 г. Група ОТП регистрира коригирана печалба след данъци от 104.1 милиарда унгарски форинта, което значително надвишава нетните приходи за същия период миналата година (69 милиарда унгарски форинта). Увеличението от 51% на годишна база се обяснява основно със значителното подобряване на представянето на ОТП Русия и ОТП Украйна. Печалбата за полугодието на централно и източно европейските подразделения на Групата остава на нивото от предишното полугодие.

През второто тримесечие на годината обемите при кредитите за граждани остават стабилни, без промени при потребителските кредити и с незначително намаление при ипотечните кредити (-1%). Кредитите в МСП сегмента са се увеличили с 4%. Увеличение  има и при големите корпоративни кредити - с 1% на тримесечна база и с 6% на годишна. По отношение на индивидуалното представяне, само при Банка ОТП обемите на кредитите в МСП сегмента са нарастнали със 6% на тримесечна база, а Банка ДСК отбелязва нарастване на големите корпоративни кредити от 9%. Значително нарастване на ипотечните кредити отбелязва и хърватското подразделение на Групата – 4% на тримесечна база.
През второто тримесечие на годината се регистрира и подобряване на качеството на кредитния портфейл, като особено показателна е положителната тендеция при обемите на кредитите със закъснение над 90 дни. Банка ОТП  и Банка ДСК успяват да запазят досеташното ниво, като дори регистрират известно оздравяване в резултат на преминаването в редовност на проблемни кредити със закъснение над 90 дни.   

Депозитните обеми (коригирани за разликите във валутните курсове) са намалели с 1% на тримесечна база, но бележат увеличение с 4% на годишна база. Депозитните обеми при Банка ОТП са намалели с 4% на тримесечна база, докато Банка ДСК, ОТП Украйна и ОТП Румъния регистрират индивидуално увеличение от 4 %.

Банка ОТП отбелязва ръст на постигнатата коригирана печалба, ОТП Русия, ОТП Украйна и ОТП Хърватска също регистрират увеличение, а Банка ДСК запазва стабилното си представяне. При инидивидуалния принос на банките от групата в консолидираната коригирана печалба след данъци към края на второто тримесечие на годината Банка ОТП и Банка ДСК запазват водещи позиции съответно с 30.7 и 14.2 милиарда унгарски форинта.

През първото полугодие на 2016 г. съотношението на капиталовата адекватност от първи ред на  консолидирана база по международните стандарти за финансова отчетност възлиза на 13.2% (без промяна на тримесечна база). 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon