новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Резултати на Група ОТП за деветте месеца на 2015 г.

Въпреки регистрирания спад в печалбата на Групата за третото тримесечие,  първите девет месеца показват позитивни тенденции на годишна база. Банковата група продължава да демонстрира висока ликвидност и капиталва адекватност
Счетоводната печалба  за деветте месеца след данъци възлиза на  36.5 милиарда форинта срещу загуба от 113.2 милиарда форинта за същия период миналата година. Такива сравнения са трудни поради големите вариации на статиите с корективен характер, които във финансовите резултати на Групата за деветте  месеца представляват повече от 67 милиарда форинта срещу 221 67 милиарда форинта за същия период миналата година.
Коригираната печалба след данъци на Групата за деветте месеца на годината е приблизително 104 милиарда форинта, което представлява намаление с  4% на годишна база. Корпоративните данъчни тежести са намалели с 4  милиарда форинта. Коригираната печалба преди данъци на Групата за деветте месеца на годината възлиза на 122 милиарда форинта (-6% на годишна база).  По-ниската обща печалба е в резултат основно на по-ниската оперативна печалба: спадът от 9% в общите приходи само частично е компенсиран от по-ниските оперативни разходи (-6%). Значително са намалели и свързаните с риска разходи (-15% на годишна база).
Консолидираните разходи, свързани с риска, показват колебания на тримесечна база:   докато през второто тримесечие е регистриран значителен спад (30%) в резултат на по-ниските разходи на руското и украинското дъщерни дружества,  през третото тримесечие тези разходи  са се увеличили с 28%.
Консолидираният кредитен портфейл във валута се е свил с 10% на годишна база и с 1% на тримесечна база. Аналогично е намалението при кредитите на физически лица и домакинства на годишна база, докато на тримисечна база не се отбелязва промяна.  Портфейлът от корпоративни кледити е намалял с 9% на годишна база и с 2% на тримесечна. Единствено МСП секторът отбелязва растеж: +4% на годишна база и +2% на тримесечна, основно благодарение на доброто представяне на Банка ОТП (съответно +12% и 5%). Най-забележителният кредитен растеж на годишна база в Групата е постигнат от ОТП Румъния и ОТП Сърбия (съответно 22% и 7%), като при първите главната причина е осъщественото придобиване. При отделните продуктови сегменти, що се отнася до увеличението на корпоративните обеми на годишна база, Банка ДСК и ОТП Румъния показват изключителни резултати  (съответно +8% и 40%). В потребителското кредитиране най-успешни са ОТП Румъния и ОТП Словакия (съответно +19% и +40%).
Кредитите със закъснение  над 90 дни са се увеличили до 19.2% (+0.8 процентни пункта на тримесечна база). Окуражителен е фактът, че ОТП Русия регистрира значително намаление на новите кредити със закъснение  над 90 дни, докато Банка ДСК  и ОТП Украйна  не са ригистрирали промяна.
Депозитните обеми във валута са се увеличили с 3% на тримесечна база и с 5% на годишна. Най-големото годишно увеличение е  регистрирано от Банка ДСК (16%), ОТП Сърбия (20%) и ОТП Румъния (18%). ОТП Русия отбелязва намаление на депозитите със 17% в резултат на слабото кредитиране и на предприетите депозитни мерки. В украинското подразделение на ОТП продължава тенденцията на депозитен растеж (+2% на годишна база).
Към третото тримесечие консолидираното нетно съотношение кредити към депозити+облигации на дребно регистрира спад под 70%.
През деветте месеца на годината коригираната печалба след данъци на Банка ОТП Унгария възлиза на 95.5 милиарда форинта, което представлява намаление с 6% на годишна база. Печалбата преди данъци е намаляла с 5% през базовия период. Основният фактор  за по-ниската печалба преди данъци през деветте месеца са по-малките оперативни приходи (-9% на годишна база), като по-ниските свързани с риска разходи (-21% на годишна база) само отчасти компенсират това.
При печалба от 8.7 милиарда форинта през второто тримесечие, през третото декларираните резултати на Групата са негативни със загуба от над 2 милиарда форинта. Силното представяне на Банка ДСК на тримесечна база и положителните резултати на всички други по-малки дъщерни банки са компенсирани от продължаващите загуби на ОТП Украйна, както и от нормализиращите се, но все още негативни резултати на ОТП Русия. В резултат на това, за първите девет месеца на годината цялостният принос в печалбата на чуждестранните банки от Групата е намалял на 4 милиарда форинта.
Групата продължава да поддържа стабилни ликвидни позиици: към края на септември 2015 г. общите ликвидни резерви на Банка ОТП Унгария възлизат на 7.4 милиарда евро.
За същия период съотношението на капиталовата адекватност от първи ред на  консолидирана база възлиза на  13.5%, а съотношението на капиталовата адекватност от първи ред само на Банка ОТП Унгария възлиза на 24.5%.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon