новини
Новини и уведомления
News image

Студентите и докторантите вече могат да се възползват от кредити с държавна подкрепа


Студентите и докторантите вече могат да се възползват от кредитиране с държавна финансова подкрепа, за да заплащат таксите си за обучение или за издръжка по време на следването или докторантурата си. Банките, които ще отпускат студентските кредити са Банка ДСК ЕАД и Райфайзенбанк (България) ЕАД. Стартът на програмата бе даден днес в Министерството на образованието, младежта и науката от министър Сергей Игнатов и Председателите на Управителните съвети на Банка ДСК и Райфайзенбанк – Виолина Маринова и Момчил Андреев.
Кредитите се отпускат в лева при годишен лихвен процент, който не може да надхвърля 7% и е фиксиран за целия период на кредита. Студентите ще могат да се възползват от пълен гратисен период, без да плащат главницата и лихвата по кредита. Гратисният период обхваща целия период на обучението или докторантурата, до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа, съгласно учебния план на съответната специалност или от датата, на която изтича докторантурата. Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период, като общият размер на кредита, включващ главницата и дължимата лихва, се погасява на равни месечни вноски в срок от 10 години. Кредитополучателите могат да изплатят предсрочно задълженията си без да дължат допълнителни такси.     
Банка ДСК и Райфайзенбанк ще отпускат кредити на студенти и докторанти за целия или за част от периода на обучение, съгласно учебния план, като кредитите ще се отпускат както за заплащане на таксите за обучението, така и за издръжка, в случай на раждане или осиновяване на дете по време на обучението.
Размерът на кредита за заплащане на таксите е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение, съгласно учебния план на съответната специалност и средствата се превеждат директно по банковата сметка на висшето училище или научната организация.  Таксата за първия семестър на първата година от обучението се заплаща от студента или докторанта. След сключване на договор за кредит, сумата се възстановява по сметка на кредитополучателя след представянето на документ за платената такса.
Кредитът за издръжка при раждане на дете се усвоява чрез преводи по сметка на кредитополучателя в началото на всеки семестър и размерът му възлиза на сбора на семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение. От своя страна, сумата на семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър.  
Кредитополучателите не дължат такси и комисиони за управление на кредита и не се изисква поръчител или съдлъжник, тъй като държавата гарантира главницата и лихвата на кредита.
От програмата за студентско кредитиране могат да се възползват всички студенти и докторанти, обучаващи се в България, които са български граждани или граждани на друга страна-членка на ЕС, друга държава от европейското икономическо пространство и Швейцария. Едновременно с това, кредитополучатели могат да бъдат студенти и докторанти, които не са навършили 35 години, обучават се в редовна форма, нямат придобита същата образователно-квалификационна степен и не са прекъснали обучението си.   

За допълнителна информация:

Банка ДСК: Call Center 0700 10 375

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon