новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уникални условия по договорни фондове на ДСК Управление на активи

Управляващо Дружество “ДСК Управление на активи” АД, от групата на Банка ДСК, започва публично предлагане на дяловете на Договорен Фонд „ДСК Стандарт” и Договорен Фонд „ДСК Баланс” от 1-ви декември 2005 г. Дяловете на Фондове ще се дистрибутират (продават на инвеститорите и изкупуват обратно от тях) чрез по-големите клонове на Банка ДСК в цялата страна.
Договорните фондове са широко разпространени в развитите страни схеми за колективно инвестиране в ценни книжа и други инвестиционни инструменти на паричните средства предимно на дребните инвеститори. Чрез колективното инвестиране в договорен фонд се снижават инвестиционният риск и разходите по инвестирането за отделните инвеститори, при осигурено професионално управление на инвестициите. Инвеститорите предоставят средствата си за управление в договорния фонд, като срещу това получават дялове на фонда, които са ценни книжа, представляващи “идеална част” от активите на Фонда. Фондът продава/емитира и изкупува обратно своите дялове по цена, базирана на нетната стойност на активите му. Цялостната дейност на договорния фонд, включително инвестирането на активите му, се управлява от управляващо дружество, което е лицензирано и контролирано от Комисията за финансов надзор.

Двата Договорни Фонда, организирани и управлявани от “ДСК Управление на активи” АД, ще предлагат уникалната за България незабавна ликвидност при обратно изкупуване на техните дялове. Благодарение на нея инвеститорите ще получават, при поръчка за обратно изкупуване на дялове, от 70% до 100% от сумата по сделката (в зависимост от вида на поръчката и фонда) още в момента на подаване на поръчката, а остатъкът – до края на същия ден. Обикновено инвеститорите в договорен фонд могат да получат обратно своите средства при обратно изкупуване на дялове на фонда, на втория работен ден след подаване на поръчката. Незабавната ликвидност предлагана от “ДСК Управление на активи” АД съвместно с Банка ДСК елиминира това неудобство за клиентите и не е свързана с намаляване на реализирания доход, допълнителни такси и комисионни. Тази уникална характеристика на Договорните Фондове от Групата ДСК е разработена, използвайки опита и практиката на ОТП Фонд Мениджмънт. ОТП Фонд Мениджмънт е лидер на пазара на взаимни (договорни) фондове в Унгария с 40,80% пазарен дял и активи под управление в размер на 4,637 милиарда Евро към 30 септември 2005 г.

Нетната стойност на активите на дял на Договорните Фондове ще се определя всеки работен ден и ще се обявява в клоновете на Банка ДСК, дистрибутиращи дялове, чрез Call Center на Банка ДСК на тел. 0700 10 135 (на цената на един градски разговор), на интернет страницата на “ДСК Управление на активи” АД - www.dskam.bg и във в. “Пари”. Проспектите и правилата на Договорните Фондове са достъпни за публиката на посочената интернет страница на Управляващото Дружество, както и в клоновете на Банка ДСК, дистрибутиращи дялове на Фондовете.

Емисиите дялове на „ДСК Стандарт” и „ДСК Баланс” ще бъдат регистрирани и за търговия на „Българска Фондова Борса – София” АД.

Инвеститори в „ДСК Стандарт” и „ДСК Баланс” могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица. Минималната сума за инвестиране във фондовете е 100 лв.


„ДСК Стандарт” е Договорен Фонд от консервативен тип. Инвестиционната стратегия на Фонда предвижда реализирането на доходи от дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, чрез активно управление на неговия портфейл.
Незабавната ликвидност на „ДСК Стандарт” е в размер на 95% или 100% от сумата по сделката в зависимост от това дали поръчката е за “Брой дялове” или за “Стойност”.
Фондът е подходящ за инвеститори, търсещи инвестиция с постоянен доход и нисък риск. Очакваната доходност от инвестицията в “ДСК Стандарт” е съизмерима с доходността от банков депозит.

„ДСК Баланс” е Договорен Фонд от балансиран тип. Фондът ще инвестира в акции на български дружества приети за търговия на регулиран пазар (между 20% и 40% от активите), в ипотечни облигации, издадени от български банки, в корпоративни облигации на български емитенти, ДЦК и в инструменти на паричния пазар.
Незабавната ликвидност  на „ДСК Баланс” е в размер на 70% или 100% от сумата по сделката в зависимост от това дали поръчката е за “Брой дялове” или за “Стойност”.
Договорен Фонд „ДСК Баланс” е подходящ за инвеститори, които търсят възможност за постигане на по-висока доходност от тази от банковите депозити при умерено ниво на риск.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на договорен фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на договорен фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на договорен фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon