новини
Новини и уведомления

Банка ДСК, Държавен фонд „Земеделие” и „ДСК Бул-Проджект подписаха в София Рамково споразумение за прилагане на финансовия инженеринг в действие

СИЛЕН СТИМУЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ В БЪЛГАРИЯ
    
Банка ДСК, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и „ДСК Бул-Проджект” ООД ще положат съвместни усилия да стимулират развитието на селските райони в България. Те ще си сътрудничат при оказ-ването на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции, които се реализират по Програмата за развитие на селските райони. Това е основният предмет на Рамковото споразумение, сключено в София между Банка ДСК, Държавен фонд „Земеделие” и „ДСК Бул-Проджект”.

В споразумението, под което сложиха подписите си Виолина Маринова, председател на УС и главен изпъл-нителен директор на Банката, Николай Борисов, неин  прокурист, изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” инж. Димитър Тадаръков и Ваня Радева, управител на „ДСК Бул-Проджект”, се уточняват и конкретни форми на сътрудничеството.  Държавният фонд „Земеделие” ще оценява проектните предложе-ния за безвъзмездна финансова помощ.  Подписалите Рамковото споразумение страни ще финансират тези земеделски стопани, общини, кооперации и други организации от селските райони на България, които кан-дидатстват и бъдат допуснати до участие в Програмата за развитие на селските райони. Банка ДСК ще пред-лага целеви инвестиционен кредит на кандидатите. Банка ДСК провежда политика на активна подкрепа на всички направления в селското стопанство. ДСК БулПроджект ще подпомага Банка ДСК в осъществяването на изпълнението на Рамковото споразумение чрез използване на модели и прилагане на целия инструментари-ум на финансовия инженеринг за изграждане на наистина модерно и конкурентно земеделско производство. В Рамковото споразумение страните обръщат особено внимание на информацията, която обикновено основ-ната слабост при усилията за усвояването на фондовете на Европейския съюз. Те ще провеждат информаци-онни и промоционални мероприятия по реализацията на безвъзмездната финансова помощ за инвестиции, ще обменят информация за законосъобразно и ефективно управление на тази дейност.

Една от целите, които си поставя Рамково споразумение, е силното желание да се улесни прилагането и у нас на Общата селскостопанска политика на ЕС и да се осъществят стратегическите цели на Програмата за разви-тие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.  
  

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon