новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

„ДСК Управление на активи” представя нов договорен фонд „ДСК Имоти”

„ДСК Управление на активи” АД, управляващо дружество на „ДСК Взаимни фондове”, представя нов договорен фонд „ДСК Имоти”, който започва официално своята дейност на 7 март 2008 г. По този начин „ДСК Управление на активи”, лидер на пазара на договорни фондове в страната, разширява своите услуги в сферата на колективните инвестиционни схеми. 
 
 „ДСК Имоти” е договорен фонд от отворен тип за инвестиране основно в акции на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) за секюритизация на недвижими имоти и други ценни книжа. Фондът ще инвестира основно в акции на български и чуждестранни АДСИЦ, както и в акции/дялове на български и чуждестранни колективни инвестиционни схеми, инвестиращи в АДСИЦ, и в по-малка степен в дългови финансови инструменти и в инструменти на паричния пазар.

„ДСК Имоти” е създаден за физически и юридически лица, които търсят инвестиция с висок доход, желаят да имат сигурна и бърза ликвидност и имат готовност да инвестират парични средства в средносрочен и дългосрочен план”, коментира Петко Кръстев, Председател на Управителния Съвет и Изпълнителен директор на „ДСК Управление на активи”.

Основната част от инвестициите на фонда са обвързани индиректно с активи като офис сгради, жилищни сгради, земи и други недвижими имоти. По този начин се създава възможност за клиентите да следват движението на цените на недвижимите имоти. Чрез фонда вложението в такъв тип активи е диверсифицирано - то не е концентрирано само в един имот (сграда, апартамент или парцел), а е разпределено в различни по предназначениеактиви - жилищни и офис сгради, земя и т.н., които, от своя страна, могат да бъдат на различни национални пазари.
Инвестицията в новия фонд може да се определи като средно до високорискова и по степен на риска той е сходен с „ДСК Баланс”, и е с по-нисък риск от „ДСК Растеж”.

През месец февруари 2008 г., активите на колективните инвестиционни схеми (КИС) в страната нараснаха с около 10 млн. лв. спрямо края на м.януари и достигнаха 741 млн.лева. Към днешна дата, „ДСК Взаимни фондове” имат активи на стойност 106,6 млн.лв, което представлява пазарен дял от близо 14,4%.      
През 2007 г. активите на „ДСК Взаимни фондове” нараснаха с повече от 260%, изпреварвайки значително средния ръст в сектора на колективните инвестиционни схеми. Дружеството заема водеща позиция на пазара по брой на индивидуалните клиенти, по активи на управляваните фондове и по брой на местата за дистрибуция на продуктите.

За допълнителна информация:
Публисис Кънсалтънтс | МАРК 
Димитър Манлиев, тел. 915 90 89, 0896 786 736         
Е-mail: d.manliev@publicis-consultants.bg     
 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon