новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Резултати на Банкова група ОТП за 2017 г.

 

За миналата година коригираната печалба след данъци на Банкова група ОТП възлиза на 284.1 милиарда унгарски форинта (+41% на годишна база). С корекцията за положителния резултат от придобиването на Сплитска и Войводинска банки (общо 11 милиарда унгарски форинта) увеличението възлиза на 36% на годишна база. Данъчната корпоративна тежест на годишна база е намаляла с 6.2 милиарда унгарски форинта, отчасти поради намаляването с 10 пп на унгарския корпоративен данък, в резултат на което и консолидираната ефективна данъчна основа е намаляла значително през 2017 г. (11.6%). Увелиечението на годишна база на печалбата преди данъци е 31%.

В рамките на годишната консолидирана коригирана печалба следните дъщерни дружества отчетоха отлични резултати: Банка ОТП (168.6 милиарда унгарски форинта), Банка ДСК (47.1 милиарда унгарски форинта),  ОТП Русия (27.8 милиарда унгарски форинта), ОТП Хърватска (17.1 милиарда унгарски форинта, от които приносът на Сплитска банка е 10.9 милиарда унгарски форинта) и ОТП Украйна (14.1 милиарда унгарски форинта). От тях годишната печалба на Банка ДСК остава стабилна на годишна база, докато при останалите от изброените тук се регистрира подобрение.   ОТП Словакия и ОТП Черна гора остават на загуба, а ОТП Сърбия не успя да достигне печалбата от 2016 г. и отчете негативни резултати.

През 2017 г. коригираната печалба след данъци на Банка ОТП достигна 168.6 милиарда унгарски форинта, отбелязвайки увеличение от 38 % на годишна база. Печалбата на банката за четвъртото тримесечие е 31.7 милиарда унгарски форинта (-32% на тримесечна база), а годишните резултати се определят от по-високата оперативна печалба и благоприятните тенденции при свързаните с риска разходи.

Консолидираният кредитен портфейл (коригиран за разликите във валутните курсове) се е увеличил с 18 % на годишна и с 3% на тримесечна база. Предвид обемите продадени и отписани нередовни експозиции, трендовете в обемите  при редовните експозиции биха дали по-реалистична картина. Портфейлът с редовни кредити (със закъснение под 90 дни) са се увеличил с 25 % на годишна база и с 6% на тримесечна база (коригиран за разликите във валутните курсове).  През миналата година  портфейлите с редовни експозиции (коригирани за разликите във валутните курсове)  са се увеличили при всички дружества от групата. Значително увеличение от 11% на годишна база отбелязва Банка ОТП, като и ОТП Русия (+22%),  ОТП Украйна (+11%),  ОТП Румъния (+10%) и Банка ДСК (+7%).  

В съответствие с прогнозите на мениджмънта и подобряващата се макроикономическа среда обемите на кредитите със закъснение над 90 дни остават благоприятни: през 2017 г. нарастването при тях след коригиране за разликите във валутните курсове  и за ефекта от продажби и отписвания е с 50.8 милиарда унгарски форинта, срещу 77 милиарда унгарски форинта през 2016 г. През четвъртото тримесечие на 2017 г.  обемите на кредитите със закъснение над 90 дни са намалели с 0.4 милиарда унгарски форинта. Общият обем на кредитите със закъснение над 90 дни е намалял значително - с 5.5 процентни пункта на годишна база и към края на 2017 г. възлиза на 9.2%.

Депозитните обеми (коригирани за разликите във валутните курсове) са се увеличили с 21% на годишна база или с 8%, ако не се вземат под внимание придобиванията. В резултат на това консолидираното нетно съотношение кредити към депозити+облигации в сегмент банкиране на дребно се е увеличило с 1.8 процентни пункта на годишна база, достигайки 68.3%.

От дъщерните дружества в групата Банка ДСК продължава да демонстрира стабилно представяне, подобрява са представянето на ОТП Русия, ОТП Украйна, ОТП Хърватска и ОТП Румъния, докато загубите в представянето на ОТП Словакия, ОТП Сърбия и ОТП Черна гора са резултат от по-предпазливото провизиране.

Към края на декември 2017 г. общите ликвидни резерви възлизат на еквивалента на 8.3 милиарда евро.

Към същия период съотношението на капиталовата адекватност от първи ред на  консолидирана база по международните стандарти за финансова отчетност (МСФО) е 12.7% (-1.0 процентни пункта на тримесечна база).  Спадът се дължи отчасти на консолидирането на Войводинска банка (-50 базови пункта). Към края на декември  2017 г. съотношението на капиталовата адекватност от първи ред само на Банка ОТП Унгария възлиза на 29%.

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon