News image

Уведомление за изискване за LEI код при сключване на сделки с финансови инструменти.

Уважаеми клиенти,

Банка ДСК Ви информира, че от 03.01.2018 г. е в сила нова регулация, целяща да увеличи защитата на инвеститорите и да подобри прозрачността и ефективността на финансовите пазари - Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти.

При сключване на сделки с финансови инструменти от наши клиенти, Банка ДСК има задължение да докладва не само данните, свързани с всяка сделка, но и определена информация, отнасяща се до клиентите юридически лица и/или техните представляващи, които сключват сделките, на местата за търговия и регулаторните органи, предоставяйки им допълнителна възможност за наблюдение и контрол на пазарите с цел предотвратяване на пазарни манипулации.

С цел предоставяне на информация за тези сделки, считано от 03.01.2018 г., е необходимо юридическите лица и образувания, които са клиенти или желаят да използват предоставяните от Банка ДСК инвестиционни услуги (например, подаване на поръчка за търговия и/или сключване на сделка с финансови инструменти), предварително да предоставят в Банка ДСК валиден LEI (Legal Entity Identifier) код. В случай че не бъде предоставен LEI код, Банка ДСК е задължена да откаже предоставяне на инвестиционни услуги на юридическото лице или образувание.

Осигуряването на валиден LEI код е отговорност на клиента и свързаните разходи са за негова сметка. Веднъж издаден, LEI кодът стандартно има валидност 1 година. Клиентът трябва да следи за неговото удължаване.

Обръщаме внимание, че LEI код се изисква и за събирателни дружества, общества, асоциации и физически лица, които извършват стопанска/търговска дейност. Клон следва да бъде идентифициран с LEI кода на своята централа, дори ако може да се счита за отговарящ на изискванията за отделен LEI код в някои случаи.

LEI кода, както и информация за срока на неговата валидност можете да ни изпратите по електронната поща на адрес TreasurySales@dskbank.bg.

Информация за процедурата по издаване на LEI код и акредитираните издатели можете да намерите на интернет страниците на ROC (Regulatory Oversight Committee) на адрес www.leiroc.org.

На територията на Република България услугата по издаване на LEI код се предлага от Централен Депозитар АД и Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите.

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5