новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги, предоставяни по платежна сметка за основни операции на клиенти физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.08.2018 г., Банка ДСК прилага следните приемливи такси за услугите, посочени в Приложение №1 на Наредба №3 на БНБ, предоставяни на клиенти физически лица по договори за откриване и обслужване на платежна сметка за основни операции:

Платежна сметка за основни операции

 

Услуга в левове

Такса

1.

Откриване на платежна сметка в офис на банката

 

1,31 лв.

2.

Поддържане и оперативно обслужване на платежна сметка – месечна такса

 

2.1.

- без издадена дебитна карта

2,26 лв.

2.2.

- с издадена дебитна карта

1,99 лв.

3.

Закриване на платежна сметка в офис на банката

Без такса


4.

Внасяне на средства по платежна сметка в офис на банката от титуляр (дневно)

 

4.1.

- до 4 200 лв.

Без такса

5.

Теглене на пари в брой

 

5.1.

На каса в офис на банката до 1 000 лв. (на всяка транзакция)

0.14% в/у цялата сума, мин. 1,39 лв.

5.2.

С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката

0,19 лв.

5.3.

С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната

0,91 лв.

6.

Плащане по директен дебит

 

6.1.

Към сметка при същата банка, вкл. плащане на заявени задължения за комунални услуги, такси, данъци и др. по съгласие за директен дебит - за всеки превод

0,34 лв.

6.2.

Към сметка при друга банка

2,27 лв.

7.

Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет

 

7.1.

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката

Без такса

7.2.

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка в страната

Без такса

8.

Кредитен превод, включително към платежна сметка на бюджета

 

 

8.1.

На хартиен носител към платежна сметка при същата банка, включително превод с бъдещ вальор

0,98 лв.

 

8.2.

Чрез онлайн банкиране (ДСК Директ) към платежна сметка при същата банка, включително превод с бъдещ вальор

0,45 лв.


 

8.3.

На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, включително превод с бъдещ вальор

2,21 лв.

 

8.4.

Чрез онлайн банкиране (ДСК Директ) през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, включително превод с бъдещ вальор

0,96 лв.

 

9.

Периодичен превод

 

 

9.1.

Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен на хартиен носител

0,74 лв.

 

9.2.

Изпълнение на периодичен превод към платежна сметка при същата банка, заявен чрез онлайн банкиране (ДСК Директ)

0,52 лв.

 

9.3.

Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен на хартиен носител

1,74 лв.

 

9.4.

Изпълнение на периодичен превод през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка, заявен чрез онлайн банкиране (ДСК Директ)

1,19 лв.


За услуги, които не са посочени в настоящата таблица, се прилагат съответните такси съгласно Тарифата за лихви, такси и комисиони на Банка ДСК.

За отпадналите услуги от Приложение №1 към Наредба №3 на БНБ, считано от 01.08.2018 г., ще се прилагат следните такси и комисиони от съответните раздели в Тарифата за лихви, такси и комисиони на Банка ДСК:

Платежна сметка за основни операции

 

Услуга

Такса

1.

Теглене на пари в брой с дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в чужбина

Приложимата такса от

Раздел „Дебитни и предплатени карти“

2.

Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка в чужбина

Приложимата такса от

Раздел „Дебитни и предплатени карти“

3.

Вътрешнобанков кредитен превод в евро

Приложимите такси от

Раздели „Разплащания и преводи“

и „ДСК Директ - електронно банкиране“

4.

Междубанков изходящ кредитен превод в евро

Приложимите такси от

Раздели „Разплащания и преводи“

и „ДСК Директ - електронно банкиране“

5.

Междубанков входящ кредитен превод в евро

Приложимите такси от

Раздел „Разплащания и преводи“


Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 01.08.2018 г.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon