новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Резултати за първото тримесечие на 2018 г. на Банкова група ОТП

  

Консолидираната счетоводна печалба след облагане  възлиза на 65 милиарда унгарски форинта (+23% на годишна база).

През първите три месеца на 2018 г. Група ОТП отчита коригирана печалба след данъци от 79.3 милиарда унгарски форинта (+19 % на годишна база). Приносът към печалбата на дъщерните дружества извън Унгария се е увеличил значително (първо тримесечие на 2017: 33%, първо тримесечие на 2018: 46%).

По отношение на индивидуалното представяне през първото тримесечие на годината, Банка ОТП регистрира нетна печалба от 39.1 милиарда унгарски форинта, следвана от Банка ДСК с над 11 милиарда унгарски форинта. Нетната печалба на ОТП Русия е 8.5 милиарда, а на  ОТП  Хърватска и  ОТП Украйна съответно 7.7 милиарда и 5.8 милиарда унгарски форинта, като представянето на украинската дъщерна банка е най-доброто й досега на тримесечна база. Същото се отнася и за ОТП Румъния ( 1.5 милиарда унгарски форинта).

Брутният кредитен портфейл (коригиран с разликите във валутните курсове) на Банка ОТП отбелязва увеличение със 7 % на годишна база. Предвид продадените и отписани нередовни експозиции, обемите на редовните кредити (със закъснение от 0 до 90 дни) дават по-реалистична картина – отбелязва се увеличение от 2.3% на тримесечна база и 11% на годишна база (с корекция за разликите във валутните курсове).  Докато през 2016 и 2017 г. органичният растеж при кредитите беше обусловен предимно от увеличението на корпоративните кредити, през 2018 г.  кредитното увеличение на тримесечна база показва една по-балансирана картина. Всички сегменти отбелязват положителна тенденция на растеж  на тримесечна база – в рамките на цялостното нарастване на редовните  кредити с 2.3% увеличението на ипотечните кредити е 1%, на потребителските и кредитите за МСП клиенти – 4%, а на средните и големи  корпоративни кредити – 2%.

През първото тримесечие на 2017 г. свързаните с риска разходи на Група ОТП  възлизат  на 1.3 милиарда унгарски форинта, а процентът им на консолидирана база е 0.03%.

Депозитните обеми на консолидирана база (коригирани с разликите във валутните курсове) регистрират увеличение от 127 милиарда унгарски форинта ( +1% на тримесечна база). Най-голямо увеличение отбелязват Банка ОТП  (+4%) и ОТП Румъния (+8%).

По отношение на тримесечната динамика в печалбата, коригираната печалба след данъци е нараснала  с 19.7 милиарда унгарски форинта (+33% на тримесечна база), a свързаните с риска разходи са намалели с 93% на тримесечна база.

Към края на март 2018 г. общата ликвидна позиция на Групата остава стабилна: оперативните ликвидни резерви възлизат на 9.3 милиарда евро. Съотношението на капиталовата адекватност от първи ред на  консолидирана база по международните стандарти за финансова отчетност възлиза на 15% (+2.4 пп на тримесечна база, -1.0 пп на годишна база). В съответствие с взето решение натрупаните дивиденти от 15,330 милиона унгарски форинта ще бъдат изплатени в бъдеще от неразпределената печалба за първото тримесечие на 2018 г.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon