новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за замяна на СОФИБОР, използван при определяне на лихвата по кредити на физически лица в лева

Уважаеми клиенти,

Българската народна банка преустановява дейностите, свързани с изчисляването и публикуването на индекса СОФИБОР. Затова, считано от 01.07.2018 г., Банка ДСК заменя използвания лихвен индекс „6-месечен СОФИБОР“ като референтен лихвен процент по  кредити на физически лица в лева с нов. Замяната се извършва въз основа на изисквания на европейското и местното законодателство и в съответствие с Плана за действие относно използваните бенчмарк индекси и Общите условия към договори за кредит на физически лица, съответно изменени и допълнени.

Новият референтен лихвен процент по новоразрешавани кредити в лева на физически лица е равен на  последната обявена стойност на индикатора „Среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години“, публикуван на интернет страницата на БНБ, (www.bnb.bg  съответно ТУК в таблица „Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“). Информацията е достъпна в секция „Лихвена статистика“.

За съществуващите кредити в лева на физически лица, за които договорите са сключени преди 01.07.2018 г., новият референтен лихвен процент е равен на стойността на индикатора „Среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години“ и изравнителен дисконт, като крайният лихвен процент остава непроменен към датата на извършване на замяната.

Клиентите, които имат съществуващи жилищни или ипотечни кредити към 01.07.2018 г., могат да погасят предсрочно задълженията си по договорите за кредит поради замяната на използвания лихвен индекс в срок до 03.09.2018 год., без да дължат на Банката обезщетение за разходите за предсрочното погасяване.  

Последно обявената стойност на индикатора „Среден лихвен процент по салда по срочни депозити в лева на домакинства, със срок над 1 ден до 2 години“, публикуван на интернет страницата на БНБ е 0,22%.

Информация за актуалната и историческите стойности на индикатора, приложими по договори за кредити в лева на клиенти физически лица ще бъде публикувана и поддържана на интернет страницата на Банка ДСК.

При възникнали въпроси и необходимост от допълнителна информация, може да посетите всеки офис на Банка ДСК.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon