новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Резултати за първото полугодие на 2018 г. на Банкова група ОТП

 

Консолидираната счетоводна печалба на Банкова група ОТП за периода възлиза на 170 милиарда унгарски форинта (+17% на  годишна база). Нетната печалба на Банка ОТП (95.4 милиарда унгарски форинта) се е увеличила с 6% на годишна база, а печалбата за второто тримесечие е достигнала 56.3 милиарда унгарски форинта, което бележи увеличение от 14% на годишна база и от 44% на тримесечна база. Ръст на нетните приходи регистрират и ОТП Украйна (11.3 милиарда унгарски форинта), както и дъщерните дружества в Румъния, Сърбия и Черна гора, а Банка ДСК запазва мястото си на втората най-печеливша банка в групата.

През второто тримесечие на 2018 г. групата е реализирала печалба след данъци, възлизаща на 90.9 милиарда унгарски форинта (+16% на годишна база, +15% на тримесечна база), което е и най-високата печалба за тримесечие в историята на групата. Ключова предпоставка за този ръст е увеличението на оперативната печалба с 5.7 милиарда унгарски форинта, а междувременно  общите разходи, свързани с риска (-2.1 милиарда унгарски форинта) отбелязаха незначително увеличение на тримесечна база.

В резултат на благоприятната макроикономическа среда се отбелязва устойчиво подобрение на кредитния профил. Кредитите с просрочие над 90 дни са 8,1%.

През второто тримесечие  общите разходи, свързани с риска, възлизат на - 2.1 милиарда унгарски форинта, а разходите от загубите по кредити  са приктически нулеви.

Последица от благоприятната среда и ниските лихвени нива е продължаващото и нарастващо увеличение на обемите от редовни кредити. При Банка ОТП нарастването е 6 % на тримесечна база, при ОТП Русия и Банка ДСК е 3%, докато ОТП Украйна бележи ръст от 10%.

Депозитните обеми (коригирани за разликите във валутните курсове) са се увеличили до 281 милиарда унгарски форинта от началото на годината, като най-голямо увеличение регистрират Банка ОТП и Банка ДСК.

Както и досега, общата ликвидна позиция на Групата остава стабилна, а ликвидните резерви значително надвишават изискваните нива. Към 30 юни 2018 г. общият ликвиден буфер възлиза приблизително на  7.6 милиарда евро.

Съотношението на капиталовата адекватност от първи ред на консолидирана база по международните стандарти за финансова отчетност възлиза на 14.6% (-0.4 пп на тримесечна база, +0.5 пп на годишна база).

 

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon