новини
Новини и уведомления
News image

Комплексната оценка на Европейската централна банка потвърди солидната капиталова позиция и качеството на кредитния портфейл на Банка ДСК

Банка ДСК ЕАД взе участие в Комплексна оценка (КО), извършена от Европейската централна банка (EЦБ) в контекста на кандидатурата на България за присъединяване към банковия съюз.

Процесът по комплексна оценка (КО), включващ преглед на качеството на активите (ПКА), стрес тест и процес по обединяване на резултатите, се проведе в периода ноември 2018 г. – юни 2019 г. за шест български банки (трите най-големи по размер на активите банки и три банки с българска собственост).

Банка ДСК е запозната и напълно приема оповестените от ЕЦБ на 26 юли 2019 г. резултати от проведения стрес тест.

Прегледът на качеството на активите (ПКА) в Банка ДСК се проведе на базата на актуализирания от ЕЦБ Наръчник за преглед на качеството на активите Фаза 2 (от юни 2018 г.), с участието на независима одиторска компания. В резултатите от проведения стрес тест на ЕЦБ е отразен и ефект от заключенията от прегледа на качеството на активите.

Стрес тестът се проведе съгласно методологията на Европейския банков орган (EБО), използвана при предходния стрес тест на територията на ЕС през 2018 г., като целта му е оценка на устойчивостта на проверяваните банки при хипотетични сценарии (базов и утежнен) с тригодишен хоризонт на предвиждане (2019 – 2021 г.), на базата на допускане за статичен баланс към края на декември 2018 г. Тъй като в сценариите не се вземат предвид бъдещите бизнес стратегии и управленски действия, базовият и утежненият сценарии на стрес теста не представляват прогноза относно бъдещите печалби на Банка ДСК. 

Резултатите от стрес теста, включващи и тези от прегледа на качеството на активите показват, че коефициентът на базов собствен капитал от първи ред (CET1) на Банка ДСК на консолидирана база, би се променил от отчетеното към края на 2018 г. ниво от 19%, на 19.1% (за 2019 г.) при базов сценарий и на 12.3% (за 2021 г.) при утежнен сценарий. Това са двете години с най-нисък резултат от 3-годишния период за всеки от сценариите.

Тези резултати са значително над границата от 8% при базов сценарий и 5.5% при утежнен сценарий, и потвърждават доброто качество на кредитния портфейл на институцията, както и стабилността на капиталовата база в случай на забавяне на икономиката.   

По отношение на капиталовата позиция, което е и най-важният резултат от процеса на комплексна оценка, Банка ДСК показа убедителни резултати и стабилност.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon