новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Резултати на Банкова група ОТП за първото полугодие на 2019 г.


Консолидираната счетоводна печалба за първото полугодие на 2019 г. възлиза на 178 милиарда унгарски форинта (+15% ръст на годишна база). Общите корекции (след данъци) отчетени за първото полугодие на 2019 г. са в размер на -24.7 милиарда унгарски форинта, от които 6.9 милиарда унгарски форинта са за второто тримесечие на 2019 г.

През първото полугодие на 2019 г. Банкова група ОТП отчита коригирана печалба (след данъци) в размер на 202.6 милиарда унгарски форинта, което представлява годишeн ръст от 19%. В печалбата са включени нетните резултати на Експресбанк Груп и албанското дъщерно дружество, без тях печалбата би била 191.6 милиарда унгарски форинта. Нетният финансов резултат на ОТП Унгария нараства с 2% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 97.4 милиарда унгарски форинта. Нетната печалба на Банка ДСК (24.4 милиарда унгарски форинта) остава стабилна спрямо предходното тримесечие и запазва второто място по най-голям принос в банковата група на ОТП. В приходите значително подобрение отчитат OTП Хърватска (17.4 милиарда унгарски форинта) и ОТП Украйна (16 милиарда унгарски форинта), като увеличението на годишна база и за двете дъщерни дружества е 42%. Всички чуждестранни дъщерни дружества отчитат по-висока печалба на годишна база, като печалбата на ОТП Русия е в размер на 13.9 милиарда унгарски форинта. Придобитото дружество Експресбанк в България допринася за консолидираната печалба с почти 10 милиарда унгарски форинта за първите шест месеца от годината. В резултат на това, приносът в печалбата на чуждестранните дъщерни дружества нараства на годишна база (първото полугодие на 2018 г.: 39%; първото полугодие на 2019 г.: 45%).

През второто тримесечие на 2019 г. Банкова група ОТП отчита коригирана печалба (след данъци) в размер на 112.2 милиарда унгарски форинта (+23% годишен ръст, +24% тримесечен ръст), като това е нов тримесечен връх в исторически план. В рамките на тази печалба, ОТП Албания отчита 1.2 милиарда унгарски форинта, а Експресбанк 4.6 милиарда унгарски форинта. Консолидирания и коригиран показател за възвращаемост на капитала (ROE) нараства до 23.3% (+3.6 пп спрямо предходното тримесечие). Оперативният доход се повишава с 15.4 милиарда унгарски форинта (+14% спрямо предходното тримесечие), коригиран с дъщерните дружества в България и Албания (+7.4 милиарда унгарски форинта). Разходите за обезценка са 4.4 милиарда унгарски форинта, което е намаление с 1.8 милиарда унгарски форинта на тримесечна база.

Ръстът на редовните кредитите (Фаза 1+2, коригиран с ефекта от разликите във валутните курсове) се ускорява през второто тримесечие, като кредитният портфейл нараства с 1 315 милиарда унгарски форинта, +15% за първите шест месеца, вкл. придобиванията в България и Албания. Без тях, кредитният портфейл по редовни кредити се увеличава с 412 милиарда унгарски форинта от началото на годината (+5%), като спрямо предходното тримесечие увеличението е 4% (коригиран с ефекта от разликите във валутните курсове). ОТП Украйна и ОТП Унгария отчитат най-голям ръст в редовните си портфейли. ОТП Черна гора, ОТП Румъния и ОТП Хърватска също бележат увеличение, но по-слабо.

В съответствие с подобряване на макроикономическата среда, се отчита и подобрение при рисковите показатели. Към края на второто тримесечие на 2019 г. необслужваните кредити (Фаза 3) са 7.7% (-0.5 пп спрямо предходното тримесечие); коефициентът на покритие на необслужваните кредитите във Фаза 3 е 65.8% (+0.8% пп спрямо предходното тримесечие). Нивото на необслужвани кредити DPD 90+ спада до 5.5% (-0.4 пп спрямо предходното тримесечие). Необслужваните кредити DPD90+ (коригиран с ефекта от разликите във валутните курсове и с отписани и продадени кредити) нарастват с 23 милиарда унгарски форинта за второто тримесечие на 2019 г., като увеличението на тримесечна база до голяма степен се дължи на ОТП Русия и в по малка степен на ОТП Румъния и Украйна. В същото време кредитите DPD90+ намаляват в ОТП Унгария и ОТП Хърватска. Кредитите във Фаза 1 и 2 са в размер на 9 375 милиарда унгарски форинта, като тяхното съотношение спрямо общия обем кредити е 92.3%, от които относителния дял на кредитите съответно във Фаза 1 е 86.8% и Фаза 2 - 5.5%. Консолидираният коефициент на разходи за обезценка към брутни кредити е 0.15% за второто тримесечие на 2019 г. (при 0.24% за първото тримесечие на 2019 г. и средното ниво за 2018 г. от 0.23%).

През второто тримесечие на 2019 г. депозитите (коригиран с ефекта от разликите във валутните курсове) се увеличават с 2% на тримесечна база и с 18% на годишна база, в резултат на новата консолидация в България и Албания (без техните обеми, депозитите се увеличават с 8% на годишна база). В резултат на това, консолидираният показател „нетни кредити/депозити“ се увеличава спрямо предходното тримесечие и достига близо 75%.

Към края на второто тримесечие на 2019 г. ликвидният резерв на Банкова група ОТП е 7.2 милиарда евро.

Към края на юни 2019 г. консолидираният коефициент на базовия собствен капитал от първи ред (вкл. нетния финансов резултат за полугодието, с приспадане на дивидента) е 15.9%.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon