новини
Новини и уведомления

Резултати на Банкова група ОТП за третото тримесечие на 2019 г.

Консолидираната счетоводна печалба към септември 2019 г. възлиза на 958 млн. евро (ръст от 29% годишна база), като размера й през третото тримесечие е 407.2 млн. евро (или ръст от 25% на тримесечна база).

Към септември 2019 г. Банкова група ОТП отчита коригирана печалба (след данъци) в размер на 968.9 млн. евро, което представлява годишeн ръст от 19%. При изключване на финансовите резултати на новопридобитите дъщерни дружества в България, Албания, Молдова и Черна гора, печалбата би била в размер на 909.8 млн. евро (+14% годишен ръст). Печалбата на ОТП Унгария се подобрява с 4% спрямо същия период на предходната година и възлиза на 450.9 млн. евро. Нетната печалба на Банкова група ДСК (Банка ДСК и Експресбанк) е 166.5 млн. евро и се подобрява на годишна база, повлияна до голяма степен от консолидацията с Експресбанк и запазва второто място по най-голям принос в печалбата на Банкова група ОТП.

През първите девет месеца на годината значително подобрение в приходите отчитат OTП Хърватска (82 млн. евро с ръст от 27% на годишна база), ОТП Украйна (79.2 млн. евро и 40% ръст на годишна база) и ОТП Русия (68.4 млн. евро, отчитайки ръст от 17% годишна база). Тези три дъщерни дружества към септември 2019 г. отчитат печалба, която надвишава годишните им приходи за цялата 2018 г. Печалбата на ОТП Румъния отчита сходна динамика, генерирайки стойност от 16.7 млн. евро. Също така всички останали чуждестранни банки от Групата, включително и местните дъщерни дружества в Унгария, отчитат по-високи приходи към септември 2019 г. спрямо същия период на предходната година.

От новопридобитите дружества през 2019 г., през първите девет месеца на годината Ескпресбанк в България добавя към консолидираната печалба 46.7 млн. евро, дъщерното дружество в Албания добавя 6.8 млн. евро за второто и третото тримесечие. Приносът на придобитите в Молдова и Черна гора дружества съставлява 3.7 и респективно 1.5 млн. евро за два месеца. В резултат на това, към септември 2019 г. новопридобитите дъщерни дружества добавят 58.8 млн. евро към общата печалба на Банкова група ОТП. Съотношението на чуждестранните дъщерни дружества в общата печалба на Банкова група ОТП се подобрява спрямо предходната година (към септември 2018 г.: 41%), като към септември 2019 г. представлява дял от 47%.

Ръстът на редовните кредити във Фаза 1 и Фаза 2 (коригирани с валутните разлики) се ускорява през третото тримесечие, като кредитният портфейл нараства с 2 480 млн. евро за първите девет месеца, или бележи ръст от 10% спрямо същия период на предходната година (без новопридобитите дружества).

През третото тримесечие на 2019 г. потребителските кредити във Фаза 1 и Фаза 2 (редовни експозиции) бележат най-голям ръст - 10% без новопридобитите дъщерни дружества. Портфейлът на редовните корпоративни кредити също бележи увеличение - с 3% на тримесечна база, докато експозициите на жилищните кредити се увеличава с 2% на тримесечна база.

Към края на третото тримесечие на 2019 г. брутният ликвиден резерв на Банкова група ОТП е 20.4 млрд. евро.

Към края на септември 2019 г. консолидираният коефициент на базовия собствен капитал от първи ред според МСФО (включвайки тримесечния нетен резултат, с приспадане на дивидента) е 14.3%.

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати