новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите за бизнес клиенти, в сила от 01.12.2019 г.

Уважаеми бизнес клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.12.2019, такса Наличност ще се прилага, както следва:

  • Такса в размер на 1,00 % /годишно/ върху левовата равностойност на сумарното дневно салдо от платежни сметки на ниво клиент, за дните в които това дневно салдо надвишава 1 000 000 лв. / един милион лева/. От сумарното дневно салдо подлежащо на таксуване се изключва салдото на сметките в щатски долари.

Наличността по сметките на ЧСИ, нотариуси, адвокати, застрахователни брокери и агенти, както и инвестиционни посредници, по които се отчитат средства на трети лица, не се включва в общата база за изчисляване на сумарното дневно салдо.

Такса „Месечна такса наличност по платежни сметки“ не се прилага за бюджетни предприятия.

В допълнение Ви уведомяваме, че :

  • Считано от 01.12.2019, такса Приемане на пари на срочен депозит се определя на 1 % върху сумата, при откриване на срочен депозит с размер над    200 000 лв./левова равностойност или при приемане на суми на депозит -  независимо от размера, при надхвърляне на общата депозитна експозиция над 200 000 лв./левова равностойност
  • Считано от 02.12.2019, месечната такса поддържане и оперативно обслужване на разплащателна сметка, в т.ч. особена и ликвидационна се определя на: 12 лв./EUR 6/ USD 8/GBP 6/ CHF 8/CAD 9/ HUF 2000/RON 30/ SEK 65/ JPY 750/ RUB 450/TRY 40/ RSD 750/PLN 30/CNY 50

С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon