News image

Уведомление за предстоящи промени в Общи условия по договор за издаване и обслужване на дебитни и предплатени карти за бизнес клиенти и Общи условия по договор за издаване и обслужване на бизнес кредитни карти на Банка ДСК по кредитен лимит

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 05.02.2020 г., Банка ДСК променя  прилагания от нея обменен курс  за транзакции, извършени с карти на Банката в чужбина, като създава курс за картови операции, който се формира от стойността на курс продава на Банката за безкасови операции, увеличена с 1%.

Промяната е отразена в Общи условия по договор за издаване и обслужване на дебитни и предплатени карти за бизнес клиенти и Общи условия по договор за издаване и обслужване на бизнес кредитни карти на Банка ДСК по кредитен лимит като клаузата се променя както следва:

 „За всяка операция с банкова карта, извършена в чужбина, сумата на операцията се превалутира от валутата на операцията във валутата на сметката на Банката (евро) по курс, определен за съответния ден от Международната картова организация (MasterCard International или VISA International), чието лого картата носи, и Банката превалутира получената по сметката й сума във валутата на сметката на Клиента:

а) За сметки в лева – по курс за картови операции, който се формира от стойността на курс продава на Банката за безкасови операции, увеличена с 1%;

б) За сметки в щатски долари – от евро в лева по курс за картови операции , който се формира от стойността на курс продава на Банката за безкасови операции, увеличена с 1%, и от лева в щатски долари по курс купува за безкасови операции.“

С всички промени и с пълните текстове на Общи условия по договор за издаване и обслужване на дебитни и предплатени карти за бизнес клиенти и Общи условия по договор за издаване и обслужване на бизнес кредитни карти на Банка ДСК по кредитен лимит можете да се запознаете на www.dskbank.bg и във всеки офис на Банка ДСК.

С уважение,
Банка ДСК

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5