новини
Новини и уведомления

Месечен преглед на българската икономика през месец февруари - Макроикономически бюлетин

Публикувахме февруарския брой на Макроикономическия бюлетин, обзорен преглед на българската икономика през февруари 2020 г.

Какво сочат едни от най-важните икономически индикатори за състоянието на националното стопанство, може да прочете по-долу:

Сезонно изгладените данни по експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ) сочат, че през четвъртото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 3,5% в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. Номиналната стойност на БВП за 2019 г. е 115 840 млн. лв.

В същото време, вътрешното търсене остава основния двигател на националната икономика. Намаляващият относителен дял на износа в състава на националния продукт се дължи на въздействието на забавянето на големите европейски икономики, които са основни търговски партньори на България.

Потвърждение за тази динамика се наблюдава в показателите за бизнес климата. Индексите на промишлеността и в по-малка степен секторът на услугите намаляват на годишна база, сочат данните на националната статистика. През януари 2020 г. общият показател за бизнес климата се увеличава главно поради нарастването в сектор „Индустрия“. Сектор „Услуги“ запазва позицията си от предходния месец, докато строителството намалява главно поради нарастващата конкуренция в бранша и липсата на работна сила. Отчита се намаляване на влиянието на неблагоприятните външни фактори (специфичност на сезонността). Очакванията в строителството са положителни за следващите 3 до 6 месеца. Проучването на банката, както и индексът за строителния бизнес на НСИ не индикират отрицателна тенденция в сектора, която би довела до изкривявания на пазара на жилищно кредитиране.

Индексът на бизнес климата в търговията на дребно регистрира спад за втори пореден месец, а очакванията за следващите 3 месеца са негативни, което е в съответствие с модела на сезонността в динамичния ред на индикатора. Въпреки това средната годишна стойност все още е по-висока от предходната година.

Месечната инфлация през януари е положителна и е 0,9% (спрямо 0,7% за преходния месец) според данните на НСИ. Регистрираната годишната инфлация към декември 2019 г. е 4,2%.

Към края на декември безработицата (Агенция по заетостта) нараства спрямо предходния месец и е 5,9%, (на годишна база бележи спад с 0,2 процентни пункта). Данните на Евростат показват също, че безработицата леко нараства спрямо ноември и е 3,7% към края на декември.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към края на декември 2019 г. e отрицателно и е в размер на 1 148 млн. лв. (-1.0% от БВП), отчита Министерство на финансите. Държавният дълг в края на 2019 г. възлиза на 22 023 млн. лв. или 19,0% от прогнозния БВП. Спрямо същия период на предходната година дългът намалява с  43 млн. лв. (0,2%).

Данните на БНБ сочат, че текущата сметка в края 2019 г. е позитивна и възлиза на 5 901 млн. евро (9,7% от БВП). Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната през 2019 г. са в размер на 630 млн. евро (1,0% от БВП), като бележат ръст от 93 млн. евро (17,3%) спрямо 2018 г. Нивата на ПЧИ са малко по-високи от тези достигнати през 2018 г., но все още са далеч от очакванията за инвестиционната активност в страната.

Изготвил: Стефан Христов, ръководител на отдел „Проучвания“ на Банка ДСК

Научете повече за Макроикономическия бюлетин

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати