News image

Уведомление за промяна в Общите условия, приложими към договорите относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиентите на Банка ДСК

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че на 05.03.2020 г., УС на Банка ДСК прие изменение в чл. 57 от Общите условия, приложими към договорите относно предоставяне на инвестиционни услуги и дейности на клиентите на Банка ДСК ЕАД.

С промяната се премахва препратката към уведомителния режим, уреден в чл. 147б от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), тъй като по отношение на договорите за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности са приложими специалните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Разпоредбата на чл. 82, ал. 11 от ЗПФИ урежда реда и начина за уведомяване на клиентите по договори за предоставяне на инвестиционни услуги и дейности относно изменения в приложимите общите условия, чрез публикуване на видно място на интернет страницата, в срок, не по-кратък от един месец преди влизане на измененията и допълненията в сила. Съгласно чл. 82, ал. 15 от ЗПФИ за Общите условия на инвестиционния посредник се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и Закона за защита на потребителите, доколкото друго не е предвидено в ЗПФИ.

 Изменението на Общите условия влиза в сила от 06.04.2020 г.

С уважение,
Банка ДСК

 

Още новини

 
Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

 

Мобилно банкиране

Банкирай удобно с мобилното банкиране
  • Управлявайте вашите средства
  • Нареждайте преводи
  • Плащайте битови сметки
DSK Smart

Finance

Време след което ще бъде показан мобилният банер (в секунди):

5