новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица и за бизнес клиенти

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 12.10.2020 г. при обмяна на валута по сметка при теглене/внасяне на пари в наличност от/по сметка във валута, различна от валутата на сметката се прилага съответния касов курс обявен от Банката за деня на операцията или по договорен такъв.

Също така, считано от 12.10.2020 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на клиенти физически лица по рамкови договори за откриване, обслужване и предоставяне на платежни услуги по платежни сметки (разплащателни сметки, сметки за специфични клиентски сегменти, други сметки с целеви характер и/или специални условия и безсрочни спестовни сметки). Промените са изложени в таблицата по-долу.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 12.10.2020 г.

1. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

Услуга

Такса

 

Лева

Валута

Внасяне на пари в наличност (дневно):

 

 

Внасяне на суми в банкноти - за суми до 3000 лева / до EUR 1500

1.00 лв. на всяка трансакция

EUR 0.50 на всяка трансакция


2. РАЗПЛАЩАНИЯ И ПРЕВОДИ

Услуга

Такса

Трансакции, извършвани в поделение на Банка ДСК

Лева

Валута

Междубанкови изходящи преводи:

 

 

В лева:

 

 

Кредитен превод през БИСЕРА

5,00 лв.

 

Кредитен превод през БИСЕРА към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

15,00 лв.

 

Изпълнение на периодичен кредитен превод през БИСЕРА

5,00 лв.

 

Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор през БИСЕРА

5,00 лв.

 

Иницииране на нареждане за директен дебит

5,00 лв.

 

Плащане по нареждане за директен дебит през БИСЕРА

5,00 лв.

 

Кредитни преводи в евро към други банки в ЕИП (SEPA кредитни преводи) за суми до 100 000 лв.

 

EUR 2.56


С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon