новини
Новини и известия

Актуална информация за нашите продукти и услуги

Резултати на Банкова група ОТП за първата половина на 2020 г.

Банкова група ОТП приключва второто тримесечие на 2020 г. с консолидирана печалба (след данъчно облагане) в размер на 221 млн. евро. Финансовият резултат е по-нисък в сравнение със същия период на предходната година, но е над очакванията предвид макроикономическата обстановка и влиянието на КОВИД-19.

Консолидираната счетоводна печалба (след данъчно облагане) за първите шест месеца на годината възлиза на 209 млн. евро, повлияна до голяма степен от разходите за обезценка на кредитните експозиции (за първото тримесечие на 2020 г.: 258 млн. евро).

Въпреки затруднената икономическа обстановка, Банкова група ОТП регистрира ръстове в няколко значителни показатели. Консолидираните текущи приходи са в размер на 718 млн. евро и нарастват с 11% спрямо година назад, лихвеният доход също отчита увеличение от 18% спрямо същия период година назад, доходността от такси и комисионни расте с 9%.

Лихвеният марж регистрира намаление за първите шест месеца (3.75%, -48 пп спрямо година назад) поради няколко основни причини: от една страна, значителното намаление на лихвените нива на дъщерните дружества в Русия, Украйна, Румъния, Сърбия и Молдова, а от друга страна, новопридобитите дружества на Банкова група ОТП са оперирали на банковия пазар на по-ниски лихвени проценти спрямо средното за пазара.

За първото полугодие на 2020 г. нетният лихвен доход отбелязва ръст от 6% на годишна база, в резултат на по-голям обем редовни кредити и след корекция с новопридобитите дружества. За същия период, оперативните разходи отчитат увеличение от 16% на годишна база, като те също са повлияни най-вече от новопридобитите дружества. При изключване на разходите по придобивания на новите дъщерни дружества, оперативните разходи биха били с годишен ръст от 2.6%.

Тримесечните финансови резултати се подобряват значително (260%) спрямо предходното тримесечие, но спрямо година назад намаляват с 27%. Възвръщаемостта на капитала (ROE) за второто тримесечие на 2020 г. е 14.1% (за първите шест месеца: 9.8%).

През първото тримесечие на годината, всички дъщерни дружества на Банкова група ОТП са регистрирали значителни намаления на финансовите си резултати спрямо тримесечие и година назад поради създалата се ситуация с КОВИД-19 и провизирането на кредитните експозиции, докато през второто тримесечие на 2020 г. почти всички субсидиари отбелязват подобрение в своите финансови резултати спрямо първото тримесечие.

Относителният дял на печалбата на дъщерните дружества извън Унгария се увеличава и към края на юни 2020 г. представлява 50% и се увеличава на тримесечна и годишна база (+19 пп и +8 пп, респективно).

Директното влияние на КОВИД-19 се отразява най-вече в кредитните експозиции, необслужвани над 90 дни. За първото тримесечие на годината, влошените експозиции се увеличават с 87 млн. евро, за второто тримесечие: със 154 млн. евро, като експозициите са коригирани с валутно-курсовите разлики и отписаните и продадени кредити за периода. Нивото на необслужвани кредити за Банкова група ОТП се увеличава до 4.4% (+0.2 пп спрямо тримесечие назад).

Общите разходи за обезценка на кредитните експозиции за второто тримесечие са в размер на 109 млн. евро като резултат от несигурната икономическа обстановка. Ефектът от пандемията ще даде отражение върху погашенията по кредитите след изтичане на Мораториума, но Банкова група ОТП работи със съответствие с МСФО относно провизирането.

Депозитната база (коригирана с валутно-курсовите разлики) регистрира увеличение на тримесечна база с 2% или в абсолютна стойност: 1 196 млн. евро. Консолидираният показател „нетни кредити/депозити“ леко намалява до 79% (-1 пп спрямо предходното тримесечие).

Към края на юни 2020 г. брутният ликвиден резерв на Банкова група ОТП е 6.4 млрд. евро (без промяна спрямо тримесечие назад). За същия период, консолидираният коефициент на базовия собствен капитал от първи ред по МСФО е 13.9% (без промяна спрямо тримесечие назад, не включва неразпределена печалба за периода или начислен дивидент).

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon