новини
Новини и уведомления
News image

Уведомление за предстоящи промени в Тарифата за лихвите, таксите и комисионите, които Банка ДСК прилага за услуги на клиенти физически лица

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 04.01.2021 г. Банка ДСК променя приложимите такси и комисиони за част от услугите, предоставяни на клиенти физически лица по рамкови договори за откриване, обслужване и предоставяне на платежни услуги по платежни сметки (разплащателни сметки, сметки за специфични клиентски сегменти, други сметки с целеви характер и/или специални условия и безсрочни спестовни сметки) и за издаване и обслужване на дебитни карти и кредитни карти с револвиращ кредит. От посочената дата се променят и специалните условия по услуги, предоставяни на клиенти с представен в Банка ДСК документ, доказващ трайно намалена работоспособност или степен на увреждане.

Настоящото изявление има характер на предварително уведомление в съответствие с изискванията на чл. 62, ал. 1 от ЗПУПС. В случай че не приемате извършваните промени, имате право да се откажете писмено от сключения договор преди датата на влизане в сила на промените без да дължите обезщетение или неустойка за това. Банката счита, че клиентът е приел промените, ако не я е уведомил за обратното преди 04.01.2021 г.

Промените ще бъдат, както следва:

1. ПОДДЪРЖАНЕ И ОПЕРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ

СМЕТКА

ТАКСА

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

Стандартна разплащателна сметка с издадена дебитна карта – месечна такса

Промяната се отнася и за следните, спрени от продажба продукти:

                - Съвместна разплащателна сметка "Фамилия" (договори, сключени с Експресбанк, преди датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК) с издадена дебитна карта – месечна такса;

                - Сметки на земеделски производители с издадена дебитна карта, за които се прилагат Общи условия за разплащателни сметки на физически лица – месечна такса

2.50 лв.

EUR 1.30/ USD 1.50

Сметка със студентска карта DSK-ISIC - месечна такса

2.50 лв.

EUR 1.30/ USD 1.50

Безсрочен влог - месечна такса

Промяната се отнася и за следните, спрени от продажба продукти:

                - Спестовна сметка "ДСК Мотив" - месечна такса;

- Влогове на чуждестранни лица в местни лева - месечна такса;

                - Спестовни сметки Фамилия/Хоризонти/Нови Хоризонти/Самоспестовна сметка на пълнолетни лица - месечна такса (договори, сключени с Експресбанк, преди датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК)

3.00 лв.

EUR 1.60/ USD 1.80/

GBP 1.40/ CHF 1.65

Безсрочна сметка "ДСК Стимул" за пълнолетни титуляри (спряна от продажба) - годишна такса

12.00 лв.

EUR 6.00/ USD 7.50

Безсрочна сметка "ДСК Стимул Плюс" (спряна от продажба) - на календарно шестмесечие

6.00 лв.

EUR 3.00/ USD 3.75

Безсрочна сметка "ДСК Нов Стимул" (спряна от продажба) - на календарно тримесечие

3.00 лв.

EUR 1.50/ USD 1.80

Безсрочна сметка "ДСК Стимул Екстра" (спряна от продажба) - на календарно четиримесечие

4.00 лв.

EUR 2.00/ USD 2.40

Спестовни сметки (спрени от продажба) в следните валути: канадски долари, австралийски долари, датски крони, японски йени, норвежки крони, турски лири - месечна такса (договори, сключени с Експресбанк, преди датата на вливане на Експресбанк в Банка ДСК)

 

AUD 2.55/CAD 2.40/

DKK 12.00/ JPY 190.00/

NOK 17.00/ TRY 15.00

Обездвижени сметки по безсрочни влогове, съвместни влогове и влогове на чуждестранни лица в местни лева - месечна такса

3.00 лв.

EUR 1.60/ USD 1.80/

GBP 1.40/ CHF 1.65/

AUD 2.55/CAD 2.40/

DKK 12.00/ JPY 190.00/

NOK 17.00/ TRY 15.00

2. ДЕБИТНИ КАРТИ

УСЛУГА

ТАКСА

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

Теглене на пари в наличност от АТМ на други банки в България и в чужбина, вкл. и на АТМ на OTP Group в чужбина (с дебитни карти Maestro, Debit Mastercard PayPass, Visa Debit payWave, World Debit Mastercard, Mastercard Space, VISA Space, DSK-ISIC, Младежка карта, ДСК Старт, ДСК Тийн, ДСК Макс и със спрените от продажба Visa Electron, Visa Infinite Debit)

1.50 лв

EUR 0.77/ USD 0.90

Теглене на пари в наличност от ПОС на гише на Банка ДСК (с дебитни карти Maestro, Debit Mastercard PayPass, Visa Debit payWave, World Debit Mastercard, Mastercard Space, VISA Space, DSK-ISIC, Младежка карта, ДСК Тийн, ДСК Макс и със спрените от продажба Visa Electron, Visa Infinite Debit)

0.70%, мин. 4.50 лв.

0.70%, мин. EUR 2.50/USD 3.50

Справка по сметка чрез АТМ на Банка ДСК (с дебитни карти Maestro, Debit Mastercard PayPass, Visa Debit payWave, World Debit Mastercard, Mastercard Space, VISA Space, Младежка карта, ДСК Макс и със спрените от продажба Visa Electron, Visa Infinite Debit)

0.40 лв.

EUR 0.20/ USD 0.30

3. КРЕДИТНИ КАРТИ С РЕВОЛВИРАЩ КРЕДИТ

УСЛУГА

ТАКСА

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

Теглене на пари в наличност в България от АТМ на Банка ДСК

 

 

   - с кредитни карти Mastercard Galaxy, VISA Galaxy, Mastercard Galaxy PayPass, Visa Galaxy payWave, Mastercard Gold, VISA Gold, Mastercard Platinum, VISA Platinum, Mastercard Platinum-Private Banking, Visa Infinite, DSK-Wizz Air, DSK-ITIC Credit

4.00 лв. + 3%

EUR 2.00/USD 3.00 + 3%

   - с кредитни карти Maxi Go Credit и със спрените от продажба DSK MaxiCard

6.00 лв. + 3%

 

Теглене на пари в наличност от АТМ на други банки в България и в чужбина, с изключение на АТМ на OTP Group в чужбина

 

 

   - с кредитни карти Mastercard Galaxy, VISA Galaxy, Mastercard Galaxy PayPass, Visa Galaxy payWave, Mastercard Gold, VISA Gold, Mastercard Platinum, VISA Platinum, Mastercard Platinum-Private Banking, Visa Infinite, DSK-Wizz Air, DSK-ITIC Credit

7.00 лв. + 3%

EUR 3.58/USD 4.19 + 3%

   - с кредитни карти Maxi Go, Maxi Go Credit и със спрените от продажба DSK MaxiCard

8.00 лв. + 3%

 

Теглене на пари в наличност от ПОС на гише на Банка ДСК

 

 

   - с кредитни карти Mastercard Galaxy, VISA Galaxy, Mastercard Galaxy PayPass, Visa Galaxy payWave, Mastercard Gold, VISA Gold, Mastercard Platinum, VISA Platinum, Mastercard Platinum-Private Banking, Visa Infinite, DSK-Wizz Air, DSK-ITIC Credit

4.00 лв. + 3%

EUR 2.00/USD 3.00 + 3%

   - с кредитни карти Maxi Go, Maxi Go Credit и със спрените от продажба DSK MaxiCard

6.00 лв. + 3%

 

4. КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

УСЛУГА

ТАКСА

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

Теглене на пари в наличност (на всяка трансакция):

 

 

                За суми до 2 000 лева/EUR 1 000, вкл.

0.50% върху цялата сума, мин. 4,50 лв

0.50% върху цялата сума, мин. EUR 2,50

                За суми над 2 000 лева/EUR 1 000:

 

 

                    - с предизвестие

0.60% върху цялата сума

0.70% върху цялата сума

                    - без предизвестие

0.70% върху цялата сума

0.80% върху цялата сума

                Писмено заявени, но неизтеглени от клиента суми

0.60% върху заявената, но неизтеглена сума, мин. 12.00 лв

0.70% върху заявената, но неизтеглена сума, мин. EUR 7.00

Внасяне на пари в наличност (дневно):

 

 

                Внасяне на суми в монети*

5% върху цялата сума, мин. 10.00 лв

 

* При комбинирано внасяне на суми в монети и в банкноти, се прилагат съответните такси върху всяка част от сумата. Когато частта в монети е до 10.00 лв., върху цялата сума се прилага таксата за банкноти.

5. РАЗПЛАЩАНИЯ И ПРЕВОДИ

УСЛУГА

ТАКСА

Трансакции, извършвани в поделение на Банка ДСК

ЛЕВА

ВАЛУТА

Вътрешнобанкови преводи:

 

 

                Кредитен превод, вкл. по собствени сметки на един клиент

2.50 лв.

EUR 1.28

                Кредитен превод към бюджетна сметка с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

5.00 лв.

 

                Изпълнение на периодичен кредитен превод

2.50 лв.

EUR 1.28

                Изпълнение на кредитен превод с бъдещ вальор, вкл. по собствени сметки на един клиент

2.50 лв.

EUR 1.28

                Иницииране на и плащане по нареждане за директен дебит

2.50 лв.

EUR 1.28

                Наличен паричен превод (внасяне на пари в наличност от трети лица), когато внасяните пари са в банкноти:

 

 

                    - по сметки на физически лица

0.45%, мин. 4.50 лв

0.45%, мин. EUR 2.30

                    - по сметки на бизнес клиенти, които не са бюджетни организации

0.45%, мин. 4.50 лв

0.45%, мин. EUR 2.30

                    - по бюджетни сметки, вкл. по сметка на МВР за заплащане на таксите за издаване на нови лични документи

0.45%, мин. 4.50 лв

0.45%, мин. EUR 2.30

                    - по бюджетни сметки с многоредово платежно нареждане/вносна бележка

0.45%, мин. 13.50 лв.

 

                Наличен паричен превод (внасяне на пари в наличност от трети лица), когато внасяните пари са в монети*

5%, мин. 15 лв.

 

Междубанкови изходящи преводи:

 

 

                Наличен паричен превод, когато внасяните пари са в монети*

5%, мин. 35 лв.

 

 

*При комбинирано внасяне на суми в монети и в банкноти, се прилагат съответните такси върху всяка част от сумата. Когато частта в монети е до 10.00 лв., върху цялата сума се прилага таксата за банкноти.

6. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПО УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА КЛИЕНТИ С ПРЕДСТАВЕН ДОКУМЕНТ В БАНКА ДСК, ДОКАЗВАЩ ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ*

УСЛУГА

ТАКСА

 

ЛЕВА

ВАЛУТА

Поддържане и оперативно обслужване на стандартна разплащателна сметка с издадена дебитна карта – месечна такса

1.90 лв.

 

Теглене на пари в наличност с дебитна карта в България от АТМ на други банки

0.90 лв.

 

* Всички останали специални условия по услуги остават непроменени.


С уважение,
Банка ДСК

Още новини

Свържете се с нас

Call center Call center

Обратна връзка

Ние ще се свържем с теб

010 010

Анкета

За оценки и препоръки

012 012

Намерете ни

Вижте нашата мрежа от офиси и банкомати

chatbot icon